Tuesday, October 28, 2008

อาจารย์จากภาควิชาฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่

รศ. อริยา อรุณินท์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ (FDT2) เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น.สถานที่ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 ซึ่งเป็นการพัฒนาระดับการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการแก้ไข มีผู้ร่วมอภิปรายคือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ดิษฐพันธุ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูพงศ์ ปัญจมะวัต
ผู้ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน
ผู้รับผิดชอบโครงการส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการ

Labels:


Friday, October 24, 2008

งานวันปิยะมหาราช


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม อ.ปารณ ชาตกุล ในนามกรรมการสมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนสมาคมฯ ร่วมงานวางพวงมาลา ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels:


Wednesday, October 22, 2008

อ.ภาวดี เสนอบทความวิชาการ สาระศาสตร์ครั้งที่12


อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ เสนอบทความเรื่อง อาคาร สถานที่สาธารณะที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ ในการประชุมวิชาการ สาระศาสตร์ครั้งที่ 12 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551

Labels:


Monday, October 20, 2008

บทความวิขาการโดย อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ ตีพิมพ์ใน Places

บทความเรื่อง "Bangkok and the Chao Phraya River Delta" โดย อ. ดร. ดนัย ทายตะคุ และ Brian McGrath ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Places. volume 20 issue 2 'Climate Change and Place' summer 2008. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.places-journal.orgLabels: ,


อ.ภาวดี บรรยายที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ
อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ บรรยายหัวข้อ "การออกแบบเพื่อทุกคนในงานภูมิสถาปัตยกรรม (Universal Design in Landscape)" จัดอบรมโดย ISA โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 5 สมาคมสถาปนิกสยาม หัวข้อ "การออกแบบเพื่อทุกคน" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2551 ณ สมาคมสถาปนิกสยาม มีผู้ฟังการบรรยายประมาณ 40 คน

Labels:


Saturday, October 18, 2008

งานวิทยานิพนธ์ได้รับการคัดเลือกจัดแสดงในงาน Bangkok Design Festival 08ผลงานวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2550 ชื่อ Nature Study Center (สวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ทางนิเวศ บึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น) ของ นายกังวาน พิพิธพงศ์สันต์ บัณฑิตจากภาควิชาฯ ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในงาน launch’08 : DEGREESHOWS AT SIAM PARAGON&SIAM CENTER หมวด Architecture ใน 7 หมวดงานออกแบบ ของงาน Bangkok Design Festival 2008 ระหว่างวันที่ 14 - 26 ตุลาคม 2551

Labels:


นิสิตภาควิชาฯ เข้ารอบการประกวดออกแบบสวนชนบทอังกฤษขนาดย่อม "English Cottage Garden"

นิสิตจากภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 3 คน เข้ารอบ 10 คน การประกวดออกแบบสวนชนบทอังกฤษขนาดย่อม "English Cottage Garden" โดยได้ร่วมจัดแสดงในงาน “งานบ้านและสวนแฟร์ 2008” ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2551  • คุณชัยพฤกษ์ สุวรรณรัตนชัย ได้รับรางวัลชมเชย
  • คุณทศพร มงคลนิมิตร ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1
  • คุณทรรศยา อภิยะกันทะกุล ได้รับรางวัลชมเชย

Labels:


นิสิตจากภาควิชาฯ เข้ารอบ Young Creative INSEE Contest 2008 หัวข้อ "Vertical Green"

จากกิจกรรมการประกวด Young Creative INSEE Contest 2008 ในหัวข้อ "Vertical Green" โดย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นิสิตจากภาควิชาฯ 2 กลุ่ม เข้ารอบ 10 ทีม และเข้าร่วมค่ายกิจกรรมกับทางบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2551 เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2551 โดยนิสิตจากภาควิชาฯทั้ง 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

.................................................................

•ชื่อผลงาน : CLIMBING WALL
คุณนราธิป บรรดิ
คุณขวัญฤดี สำราญเวทย์
คุณขนิษฐา จรรยาอนุรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ภูมิสถาปัตยกรรม ปีที่ 5

•ชื่อผลงาน : 2 FACES 2 PLANES TO GREEN
คุณชาญชัย จิตพัฒนไพบูลย์
คุณธนวัต อำพันโรจนานันท์
คุณโยธิน ศรีสุขทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ภูมิสถาปัตยกรรม ปีที่ 4

.................................................................

Labels:


Thursday, October 16, 2008

คณะทำงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ ลงพื้นที่ศึกษาจังหวัดพัทลุงและสงขลา


เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2551 คณะทำงานโครงการฯ ได้แก่ รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ อ.ปารณ ชาตกุล ทีมงานผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางชมทิวทัศน์บริเวณรอบทะเลสาบสงขลา ทะเลหลวง และทะเลน้อย เพื่อดำเนินการออกแบบเป็นกรณีศึกษา งานบริการวิชาการ นำเสนอแก่กรมทางหลวงชนบท

Labels: , ,


โครงการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสวนและต้นไม้ในรอบปี: พระจุฑาธุชราชฐาน โดย อ.ปารณ


เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2551 อ.ปารณ ชาตกุล ได้เดินทางไปบันทึกภาพโครงการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสวนและต้นไม้ในรอบปี: พระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งเป็นการเดินทางครั้งที่ 10 จากทั้งหมด 12 ครั้ง

Labels:


Sunday, October 12, 2008

[Online exhibition] ผลงานวิชา Comp Land Projects ของนิสิตชั้นปี 3

เชิญชมนิทรรศการ online
Final Project: The Commemorative Landscape : ภูมิทัศน์แห่งความทรงจำ
วิชา Comp for Landscape Projects - โดย รศ. อริยา อรุณินท์
ประกอบด้วยผลงาน 3D CAD และ Animations (VDOs) จากนิสิตชั้นปีที่ 3
http://www.land.arch.chula.ac.th/comp2008.htm

Labels: ,


Monday, October 06, 2008

อ.ภาวดีเป็นคณะกก.ประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขอขอบคุณ อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ ที่ได้ร่วมเป็นกรรมการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการจากหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ภส.886)

Labels:


งานสัมภาษณ์ลงหนังสือ 30 ปีภูมิสถาปัตยกรรม TALAเมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2551 รศ.อริยา อรุณินท์ในฐานะ content director สิ่งพิมพ์ของ TALA เนื่องในโอกาส 30 ปีภูมิสถาปัตยกรรมไทย ได้ร่วมงานสัมภาษณ์ภูมิสถาปนิกรุ่นต่างๆตั้งแต่รุ่นก่อตั้ง รุ่นแรก รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ จากจุฬาฯ เกษตร และแม่โจ้ กว่า 20 คน ที่ Ariyasom สุขุมวิทซอย 1 บรรยากาศเป็นไปด้วยดี [ดูรูปภาพบรรยากาศที่นี่]

Labels: , ,


Wednesday, October 01, 2008

รศ.อริยา ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

คำสั่ง คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
ที่ 9/2551 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ (เพิ่มเติม) การนี้รศ.อริยา อรุณินท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ ดังกล่าว

และได้เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "อาคารศาลฏีกา : อาคารประวัติศาสตร์การยุติธรรม" เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 310 วุฒิสภา

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?