Monday, November 30, 2015

กิจกรรมวิรัชกิจ ความร่วมมือทางวิชาการ กับ E’cole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดให้มีการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ E’cole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville ประเทศฝรั่งเศส ณ ห้องประชุมแสงอรุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังรายชื่อต่อไปนี้
ผู้เข้าร่วมส่วนของคณะฯ
1. คณบดี
2. รองคณบดี (ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์)
3. หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ส่งตัวแทน ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง)
4. หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
5. หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ส่งตัวแทน รศ.ดร.อริยา อรุณินท์)
6. ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ส่งตัวแทน รศ.ดร.สก็อต เดรก)
7. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
8. ผู้ช่วยคณบดี (อาจารย์ ศรันยา เสี่ยงอารมณ์)
9. อาจารย์ ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย

ผู้เข้าร่วมจากฝรั่งเศส 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน Mr. François Brouat
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยของ CNRS Miss Nathalie Lancret
3. Professor Emeritus Charles Goldblum
4. Assistance Prof. Dr. Beatrice Mariolle

จากนั้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 – 12.00 น. รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุมทางวิชาการ ไทย – ฝรั่งเศส ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ E’cole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville (ENSAPB) ประเทศฝรั่งเศส หัวข้อ “Grand Bangkok – Grand Paris”     ณ หอแสดงอาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels: ,


Friday, November 27, 2015

การนำเสนองานออกแบบ Pre-Thesis ในวิชา LA Design Studio VI (Studio Option)

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 -17.30 น. ได้มีการนำเสนอผลงานออกแบบ Pre-Thesis ในวิชา LA Design Studio VI (Studio Option) โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการที่นิสิตเลือกเป็นแบบฝึกหัด Pre-thesis  มาชมการนำเสนอและแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้วยโครงการจริง โดยมีการนำเสนอผลงานดังต่อไปนี้

13.00 - 13.40 น. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานยาสูบ เพื่อเป็นศูนย์ประชุม
โดย LA401 5434401425 กมลกร แช่มช้อย / LA428 5434429025 ภาวิดา บัวเลิศ 

13.45 - 14.25 น. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้น ที่สามเสนบริวเวอรี่เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในแง่การตลาดและสังคม
โดย LA421 5434422625 พิชญุตม์ ลวดสูงเนิน / LA432 5434433525 รัฐธนินท์ ผิวสุข

14.30 - 15.10 น. โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ บริษัทเครือบุญรอดบริวเวอรี่ จ.ขอนแก่น
โดย LA412 5434412325 ตุลยดา ขันติพงษ์ / LA423 5434424925 พุธิตา พงศ์สิรินทร์

15.15 - 15.55 น. โครงการ Factory Outlet และ Oriental Princess Society Club จ.สมุทรปราการ
โดย LA403 5434403725 กฤติมา ตันติวิศิษฎ์กุล / LA439 5434441525 อนันตญา แจ่มไพบูลย์

16.00 - 16.40 น. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์สีเขียวกับเอสซีจี (SCG Green Experience)
โดย LA407 5434407225 ชนม์นิภา โอภาสเจริญกิจ / LA425 5434426125 ภฤตภรณ์ สิริกชกร 

16.45 - 17.25 น. โครงการฟื้นฟูเหมืองทองคำ ภูทับฟ้า จ.เลย
โดย LA409 5434409525 ชนินทร์ ชีระนังสุ / LA427 5434428425 ภัทรา วงศ์สันติเมธ @ แลนด์สเคป สตูดิโอ ชั้น 8

Labels: , ,


นำเสนอผลงานการออกแบบสวนสาธารณะหลุมฝังกลบขยะเทศบาลระยองขั้นสุดท้าย

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 รายวิชา 2504490 ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 โดย อ.ภาวิณี อินชมภู อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ผศ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ชล ศุภวงศ์ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมการนำเสนอและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ โดยมีผู้เป็นเกียรติมาเข้าร่วมได้แก่ 
นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง 
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลุมฝังกลบขยะ จากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น 
ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และนิสิต
Mr. Ignacio Ortinez สถาปนิกชาวสเปน บริษัท SS-OCA
คุณปองขวัญ ลาซูส และพัชรา คงสุผลจากกลุ่มบิ้กทรี Labels: , , , , , ,


การแข่งขันปีนต้นไม้อย่างปลอดภัย และพิธีปิดโครงการอบรมต้นไม้ใหญ่ระดับผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ 2

การแข่งขันปีนต้นไม้อย่างปลอดภัย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 พ.ย.2558 ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาคลองสาน พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง ระดับผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ 2 โดยมีครูต้อ คุณธราดล ทันด่วน คุณครูใหญ่โรงเรียนต้นไม้ นพ.สินเงิน สุขสมปอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คุณอรยา สูตะบุตร ตัวแทนจากกลุ่มบิ้กทรี และตัวแทนจาก บริาัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาร่วมพิธีปิดโครงการ

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/article/265010 ‪#‎urbantreecare‬ ‪#‎treeclimbercontest‬ ‪#‎landchula‬ ‪#‎arborist‬ ‪#‎thaiarboist‬‪ #‎bigtrees‬


Labels: , , , ,


Thursday, November 26, 2015

งานเลี้ยงเปิดตัว หนังสือ Thailand's Sustainable Development Sourcebook ของสำนักพิมพ์ EDM Singapore


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.30-20.30 น. รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ Thailand's Sustainable Development Sourcebook  ในฐานะ Reader ให้บทความ Urbanization ของคุณอัญชลี คงกรุต จัดโดยสำนักพิมพ์ EDM Singapore ณ ห้อง Dusit Thani Hall โรงแรมดุสิตธานี
งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในงาน

Labels: , ,


Monday, November 16, 2015

Field Trip วิชา Creative & Critical Thinking / LA Con Tech


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นิสิตภาควิชา ชั้นปีที่ 3 และ ปริญญาโท ปี 1 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา โครงการบางกอกทรีเฮ้าส์ ในวิชา 2504253 Creative & Critical Thinking และ 2504624 LA Con Tech โดยเยี่ยมชม โครงการบางกอกทรีเฮ้าส์ บางกระเจ้า บางน้ำผึ้ง จ. สมุทรปราการ  อาจารย์ประจำวิชา รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา อรุณินท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดา ธนาดิเรก มีวิทยากร นาย จิรายุ ตุลยานนท์ / เจ้าของโครงการ
เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่โครงการภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่มีกฎหมาย ผังเมือง และความซับซ้อนเชิงนิเวศต่างๆ ของโครงการบางกอกทรีเฮ้าส์ (Bangkok Treehouses) ซึ่งเป็นโครงการโรงแรมรูปแบบโฮมสเตย์ ที่ออกแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ พูดคุย กับเจ้าของโครงการและศึกษาพื้นที่จริง

Labels: ,


Friday, November 13, 2015

ประชาพิจารณ์แบบหลุมฝังกลบขยะเทศบาลระยองเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2558 รายวิชา 2504490 LA ARCH DSGN IV งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 39 คน นำโดย อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อ.ภาวิณี อินชมภู และผศ.สิรินทรา วัณโณ ไปนำเสนอแบบพื้นที่โครงการหลุมผังกลบขยะเทศบาลระยองให้แก่ประชาชนเพื่อทำประชาพิจารณ์ เพื่อนำเสนอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 60สวน ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60พรรษา ของกลุ่มบิ้กทรี

Labels: , , , , ,


Tuesday, November 10, 2015

กิจกรรมวิรัชกิจ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม


รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ฝ่ายวิรัชกิจภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

Labels: , , ,


Sunday, November 01, 2015

บทความวิชาการ ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ

บทความทางวิชาการ โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์  ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติดังต่อไปนี้
  1. Green Design and Planning Resolutions for an Eco-Industrial Town: A Case Study of Polluted Industrial Estate in Rayong Province, Thailand (A Aruninta, Journal of Environmental Protection. 2012) ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ Landscape Research ในบทความชื่อ The coexistence of amenity and biodiversity in urban landscapes (CD Ives, AH Kelly - Landscape Research, 2015 - Taylor & Francis)  และในบทความ Use of GIS Tools for Environmental Conflict Resolution at Map Ta Phut Industrial Zone in Thailand (P Soytong, R Perera - Sustainability, 2014)
  2. WiMBY: A comparative interests analysis of the heterogeneity of redevelopment of publicly owned vacant land (A Aruninta - Landscape and Urban Planning, 2009 - Elsevier) ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ Environment and Planning ในบทความ Assessing user preferences on post-industrial redevelopment (L Loures, T Panagopoulos - Environment and Planning, 2015. SAGE)
จนถึง 1 พฤศจิกายน 2558 รวมผลงานที่อ้างอิง A Aruninta ในฐานข้อมูล ทั้งสิ้น 14 บทความ

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?