Thursday, October 20, 2011

The African Journal of Agricultural Research (AJAR)รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญเป็น peer reviewer พิจารณาบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ The African Journal of Agricultural Research (AJAR) (ISSN 1991- 637X) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI indexed journal, ISI Science Citation Index มี Impact factor 0.263Labels: ,


Wednesday, October 19, 2011

Meeting with Professors from Department of Landscape Architecture, Bogor Agricultural University

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30-12.00 น. รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล, รศ.ดร. นวณัฐ โอศิริ ประธานหลักสูตร ภ.สถ.บ. อ.ดร.ดนัย ทายคะคุ ประธานหลักสูตร ภ.สถ.ม. , รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ อ.สิรินทรา วรรณโณ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Department of Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University นำโดย Dr Afra Makalew ในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เยี่ยมชมภาควิชาฯ และศึกษาแนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน จากนั้น รศ.ดร.อริยา พานำชมมหาวิทยาลัยและรับประทานอาหารกลางวัน

Labels: , , , , ,


Thursday, October 13, 2011

กรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา - ศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 ได้ประชุมพิจารณาญัตติเรื่อง ขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง มีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวขึ้นมา ซึ่ง ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญฯในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 9.30-12.30 น. ที่ห้องประชุม 307 อาคารรัฐสภา 2 โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องการวางผังเมืองและปัญหาอุทกภัย

Labels: ,


VoA - Voice of America สัมภาษณ์ อ.ดร.ดนัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 Mr. Ron Corben จากสถานีวิทยุ VoA - Voice of America ได้สัมภาษณ์ อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ อาจารย์ภาควิชาฯ เกี่ยวกับเรื่อง Asia Thailand Floods Worst in Five Decades [บทสัมภาษณ์ อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ โดย Ron Corben | Bangkok]

Labels: ,


นิตยสาร MPW (Ming Pao Weekly) Magazine - Travel issue : Bangkok Old Town


บทความสัมภาษณ์ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือนิตยสารท่องเที่ยวจากฮ่องกง MPW (Ming Pao Weekly) Magazine - Travel issue : Bangkok Old Town ฉบับที่ 2011/09/24 (#2237) เกี่ยวกับชุมชนเก่าแก่ในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยอ้างอิงบทความวิชาการเรื่อง “Rehabilitative Landscape in the Old Communities in Bangkok, Thailand” (Aruninta, Ariya. 2009) และ "Tasty Local Market vs Mega Store : Dilemma of Cultural Landscape Preservation in Thailand." (Aruninta, Ariya. 2010.) เกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าและตลาดเก่า

Labels: ,


Wednesday, October 12, 2011

Meeting with Tooru Miyakoda, FASLA, CEO and staff of Keikan Sekkei Tokyo

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 11.00 -14.30 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญจาก Tooru Miyakoda, FASLA, CEO สนง.ภูมิสถาปนิกจากโตเกียว เยี่ยมชม ร่วมประชุมเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลของ สนง. Keikan Sekkei Tokyo นอกจากนี้ Mr Miyakoda ยังนำเสนอแนวทางการรับนิสิตจากภาควิชาฯ เข้าฝึกงานที่ สนง. Keikan Sekkei เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ ในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างบูรณาการ

Labels: ,


Monday, October 10, 2011

Special lecture for Tokyo Agriculture University (Nodai), Japan on "Living with Water in Thai-ness Context"

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 13:30 - 16:30 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญโดย Prof Dr Makoto SUZUKI เพื่อบรรยายพิเศษหัวข้อ "Living with Water in Thai-ness Context" ณ Landscape Architecture Graduated Program, Tokyo Agriculture University (Nodai) เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ร่วมฟังการบรรยายเป็นคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท รวมทั้งนักศึกษาจาก Nodai ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม IFLA APR Students Charette ราว 15 คน หลังจากพบปะและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยต่อไป ครั้งนี้ นส. ศุทธิดา วงศ์เทียมชัย และ นส. "พัณณิตา พนิตภราดร นิสิตจากภาควิชาฯ ร่วมเดินทางไปญี่ปุ่น และเข้าฟังการบรรยายครั้งนี้ด้วย

Labels: , ,


Sunday, October 09, 2011

IFLA Newsletter #94 : Art in the Landscape [Interview Mr Takano by Ariya Aruninta]

บทความสัมภาษณ์ ภูมิสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Mr Takano, Fumiaki โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับการตีพิมพ์ใน IFLA Newsletter No. 94 ฉบับ Art in the Landscape หน้า 26-29 [อ่านบทความ]

โดย IFLA Newsletter เป็นสิ่งพิมพ์ของสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ (International Federation of Landscape Architects) เผยแพร่ในประเทศสมาชิกทั่วโลก เป็นสิ่งพิมพ์ที่เพื่อวิชาการและวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

Labels: ,


Saturday, October 08, 2011

Special lecture for IFLA-Japan on "Landscape Architecture Profession in Thailand : Opportunities (and Threats)"เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 18:30 - 20:30 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญโดย IFLA-Japan (Chairman : Mr Fumiaki Takano) บรรยายพิเศษหัวข้อ "Landscape Architecture Profession in Thailand : Opportunities (and Threats)" ณ Sapporo City University เมือง Sapporo ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ร่วมฟังการบรรยายเป็นภูมิสถาปนิก คณาจารย์ราว 35 คน จากนั้นร่วมรับประทานเลี้ยง พบปะสังสรรกับภูมิสถาปนิกชาวญี่ปุ่นจากตอนเหนือของประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นต่อไป

และวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 18.30-22.00 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญโดย IFLA-Japan (Chairman : Mr Fumiaki Takano) บรรยายพิเศษหัวข้อเดียวกัน ณ ร้านอาหาร Sala ANDALUZA เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ร่วมฟังการบรรยายเป็นภูมิสถาปนิก คณาจารย์ สถาปนิก ผู้ร่วมอุตสาหกรรมภูมิทัศน์ ราว 78 คน จากนั้นร่วมรับประทานเลี้ยง พบปะสังสรรกัน เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นโดยเฉพาะผู้ร่วมวิชาชีพจาก Tokyo เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้ นส. ศุทธิดา วงศ์เทียมชัย นิสิตจากภาควิชาฯ ร่วมเดินทางไปญี่ปุ่น และเข้าฟังการบรรยายและงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วย

Labels: , ,


Monday, October 03, 2011

ICHES 2011 - International Conference on Human - Environment System

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th ICHES (International Conference on Human - Environment System) 2011 theme : The Global Environment and Sustainable Healthy Human Life. ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2554 โดยนำเสนอผลงานทางวิชาการ หัวข้อ GREEN DESIGN AND PLANNING RESOLUTIONS FOR ECO-INDUSTRIAL TOWN : CASE STUDY OF POLLUTED RAYONG INDUSTRIAL ESTATE. ใน session: Urban Environment เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ที่ Conference Hall, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?