Wednesday, June 26, 2013

การประชุมและเสวนาทางภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ A step toward AEC

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นวิทยากร เสวนาด้านวิชาการ/วิชาชีพ ร่วมกับวิทยากร ในการประชุมและเสวนาทางภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ A step toward AEC วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 จัดโดยภาควิชาฯ

Labels: , ,


Saturday, June 15, 2013

2013 Teleconference : Asian Culture on Architecture and Environment

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมพิธีเปิด 2013 Teleconference : Asian Culture on Architecture and Environment และเป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบ Teleconference หัวข้อ "Green Design & The Integrated Urban Water Management" ไปยัง Prof.Dr.Yoshiyuki Osakaya มหาวิทยาลัย Muroran Institute of Technology, Japan. ส่วนหนึ่งของโครงการ 2013 Teleconference : Asian Culture on Architecture and Environment ซึ่งดำเนินการโครงการห้องเรียนทางไกลบนเครือข่ายโลก (Thai Global Media Classroom) เป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ในการดำเนินจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีความร่วมมือ ครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2556 ที่ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสะอ้าน สำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)

Labels: , ,


Tuesday, June 04, 2013

ทัศนศึกษาพื้นที่โครงการมักกะสัน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 รายวิชา 2504490 LA STUDIO DESIGN IV การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 นำโดย ผศ.ดร.อังสนา  บุณโยภาส  อ.ภาวิณี  อินชมภู  อ.สิรินทรา  วัณโณ  อ.ชล  ศุภวงศ์  นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาและสำรวจพื้นที่โครงการมักกะสัน  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การออกแบบภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนา  สามารถออกแบบผังแม่บทหรือผังบริเวณที่เพิ่มความซับซ้อนจากปัญหาและข้อจำกัดอื่นๆ ของความเป็นเมืองและชุมชนในชนบท 

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?