Saturday, September 21, 2013

2013 SILA Student Awards : Best Design Award - Bronze & Planting Design Award - Silver

นางสาว ชุดาภา ศรีรัตน์ บัณฑิตจากภาควิชาฯ ได้ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ" เข้าประกวด SILA Student Awards 2013 จัดโดย Singapore Institute of Landscape Architects ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัล Best Design Award - Bronze และ รางวัล Planting Design Award - Silver ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในครั้งนี้ [download รวบรวมผลงานที่ได้รับรางวัล]


Labels: ,


Monday, September 02, 2013

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย / การสัมมนา "มักกะสัน : The Last Oasis"

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556  เวลา 13:00-17:00 น. คณาจารย์ ได้แก่ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ อ. ภาวิณี อินชมภู นำนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชา Design Studio โครงการพัฒนาพื้นที่มักกะสัน จำนวน 3 โครงการ และนิสิตชั้นปีที่ 5 วิชา Professional Practice  ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2556 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ณ อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่ โดย รศ.ดร. อริยา !อรุณินท์ ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อ "เครื่องมือตรวจสอบทิศทางการพัฒนาพื้นที่ดินของรัฐ กรณีศึกษาพื้นที่มักกะสัน"
ร่วมกับผู้บรรยายท่านอื่นๆ และนิสิตชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิชา Design Studio

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?