Monday, October 29, 2007

Scholarship

นางสาวธิตินันท์ พฤกษาวัฒนชัย นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับพระราชทุนจุฬาเพชรรัตน
จากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
โดยมีหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และท่านคณบดี เข้าร่วมพิธี
ณ วังรื่นฤดี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?