Sunday, November 29, 2009

PhD thesis final defense

รศ. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชาฯ ได้สอบผ่าน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยานิพนธ์ สาขา Urban Environmental Management จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ในหัวข้อ The Development of a Public Land Management Policy for Under-utilized Space in Bangkok, Thailand. ที่ห้องประชุม SERD 101 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00-1600 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ Chairman : Dr Edsel Sajor, Co-chair : Dr Willi Zimmermann, กรรมการวิทยานิพนธ์ (Dr Banasopit, Dr Vilas ประธานหลักสูตร UEM, Dr Soparth หลักสูตร RRDP), คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้นิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 คนได้ร่วมสังเกตการณ์ครั้งนี้

Labels: ,


ดูกรณีศึกษาโครงการบริการวิชาการ


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 อาจารย์ปารณ​ ชาตกุล ได้ลงพื้นที่ดูกรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง และแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ผศ.ดร.ชัยชนะ แสงสว่าง และผศ.ดร.ดุษฎี ทายตะคุ ในโครงการวางแผนพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์

Labels:


Thursday, November 26, 2009

การประกวดสวนหย่อมแนวตั้ง ในงาน “สานต่องานพ่อสร้าง”

ระหว่างวันที่ 26-28 พศจิกายน 2552นิสิตภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการประกวดสวนหย่อมแนวตั้ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดโดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในงาน “สานต่องานพ่อสร้าง” ร่วมชื่นชมพระอัฉริยภาพ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 ชมการจัดแสดงผลงาน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2552 ณ Cascata ชั้น G และ Alive Park ด้านหน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

Labels:


Wednesday, November 25, 2009

Lecture Series : วิชา LA Individual Study

การบรรยายพิเศษ ในวิชา LA Individual Study เพื่อเตรียมการประกวดแบบและร่วมกิจกรรม Student Charrette ในการประชุมนานาชาติ The 47th IFLA World Congress 2010, Suzhou มีดังนี้

(รศ.อริยา อรุณินท์ และ อ.กนกวลี สุธีธร ผู้รับผิดชอบรายวิชา LA Individual Study)

Labels: , ,


Monday, November 23, 2009

Horticulture Workout


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส และ อาจารย์สิรินทรา วัณโณ ได้พานิสิตไปทัศนศึกษาและทดลองปลูกต้นไม้ร่วมกับทีมงานบริษัท Green Tree ครั้งนี้ได้ไปปลูกต้นไม้จริงในโครงการบ้านพักอาศัย ในซอยงามวงศ์วาน 46

Labels: , ,


Wednesday, November 18, 2009

VoA - Voice of America สัมภาษณ์ อ.ดร.ดนัย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 Mr. Ron Corben จากสถานีวิทยุ VoA - Voice of America ได้สัมภาษณ์ อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ อาจารย์ภาควิชาฯ เกี่ยวกับเรื่อง น้ำท่วม ออกอากาศในบทความเรื่อง "Bangkok Faces Grim Future as Waters Rise" : Danai, from Chulalongkorn University, blames poor urban planning for floods.

[ รับฟัง clip เสียงได้ที่นี่ ]

Labels: ,


Monday, November 16, 2009

อ.ดร.ดนัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น

อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "Water Communties" จัดโดย Kyoto University Graduate School of Global Environmental Studies ณ Kyoto University Graduate School of Global Environmental Studies เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2552 และอ.ดร.ดนัย ได้ทำการสำรวจและศึกษาภูมิทัศน์ ของเมืองเกียวโต และภูมิภาค ในเรื่อง "การจัดการน้ำในภูมิทัศน์ ด้านการจัดการเชิงวัฒนธรรม (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ระหว่างวันที่11-15 พฤศจิกายน 2552

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนังสือ "Water Communities" ซึ่งมี Assoc. Prof. Rajib Shaw และอ.ดร.ดนัย เป็นบรรณาธิการร่วม


Labels: ,


Thursday, November 12, 2009

ศิษย์เก่าบรรยายเรื่องการประกวดแบบรัฐสภาและการประกวด IFLA


วันที่ 11 พ.ย. 52 นายกัลยวัจย์ เลิศพีรากร ศิษย์เก่าของภาควิชาฯ ได้มาบรรยายพิเศษร่วมกับเพื่อนร่วมทีมออกแบบ ในหัวข้อเรื่องการประกวดแบบรัฐสภา และการประกวดแบบInternational Student Design Competition ของIFLA ในวิชา LA individual study ของอาจารย์อริยาและอาจารย์กนกวลี ร่วมกับวิชาของอาจารย์รชพร ชูช่วย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

Labels: , ,


ประชุมสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA)

อาจารย์กนกวลี กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) เข้าร่วมประชุม TALA ที่ห้องประชุมบริษัท Landscape Planning เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 52 โดยได้รายงานเรื่องการจัดสัมมนาวิชาการ และการวางแผนการจัด workshop ร่วมของหลายสถาบัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และส่งเสริมการทำงานร่วมกับชุมชนให้นิสิตนักศึกษา

Labels:


ประชุมวางแผนจัดงาน International Landscape Exhibition

วันที่ 9 พ.ย. 52 อาจารย์กนกวลี และอาจารย์ภาวดี ร่วมประชุมกับคุณยศพลจากบริษัท ฉมา กรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการวางแผนจัดงาน International Landscape Exhibition ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2553 โดยมี subtheme คือ  Transportation, Urban sprawl+urban agriculture, Urban residue space, Brownfield และ Cultural landscape โดยจะรวบรวมผลงานของนิสิตนักศึกษา และผลงานของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว เพื่อนำมาจัดแสดงในงานนี้

Labels: ,


อาจารย์ร่วมประชุมที่ ASA center

อาจารย์ฉมาวงศ์ และอาจารย์กนกวลี ร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมกับตัวแทนของสมาคมสถาปนิกสยาม เรื่องการจัดการสัมมนาวิชาการร่วมกันของ 4 สมาคม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 52 ที่ ASA center 

Labels: ,


Wednesday, November 11, 2009

นิสิตทัศนศึกษาที่สวนวชิรเบญจทัศน์


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษาที่สวนวชิรเบญจทัศน์(สวนรถไฟ) โดยศึกษาความสมบูรณ์และสุขภาพของต้นไม้ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ ในวิชาหลักพืชสวนสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม และมอบหมายงานสเก็ตช์และวิเคราะห์ที่ว่างสำหรับวิชาสตูดิโอ

Labels:


Tuesday, November 10, 2009

Fieldtrip LA Horti เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2552


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 52 ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส และอ.สิรินทรา วัณโณ ได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาพื้นที่โครงการบ้านพักส่วนตัว ในวิชา Landscape Horticulture ที่ซอยวัชรพล โดยมีคุณปิติ นิยมชาติ หัวหน้าโครงการให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร และเลี้ยงอาหารกลางวันนิสิต

Labels: , ,


Tuesday, November 03, 2009

Studio Site Visit: บางบาลวันที่อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552 อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ, อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และ อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ พานิสิตชั้นปีที่ 4 วิชางานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 ไปดู Site ที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำโครงการออกแบบชุมชนเมืองนิเวศ (โครงการสมมติ)

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?