Friday, March 28, 2014

การสำรวจออกแบบ ศูนย์ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ และ พื้นที่ต้นน้ำห้วยลู่ จ.น่าน โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เดินทางไปราชการ จ.น่าน ร่วมกับคณะทำงานจากสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส่วนหนึ่งของการร่วมงานการสำรวจออกแบบผังแม่บท ศูนย์ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ และ ต้นน้ำห้วยลู่ จ.น่าน โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยคณะทำงานฯ เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ ศึกษาชนเผ่าบลาบรีพึ่งตนเอง การฟื้นฟูป่าเพื่อชุมชน และร่วมประชุมกับ กรมวังผู้ใหญ่โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร) ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7

Labels: ,


Sunday, March 23, 2014

LA Fieldtrip อิสานใต้และจำปาสัก


รายวิชา 2504414 ภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม สำหรับนิสิตภาควิชา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาภาคสนาม มีเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาคสนามเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อศึกษาตัวอย่างการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการประเภทต่างๆจากสถานที่จริง ดังนั้นคณะผู้สอนจึงได้กำหนดให้มีโครงการทัศนศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมต่อไป

มีอาจารย์ที่ปรึกษาของชั้นปีที่ 4 (2557) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา อรุณินท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวดี อังศุสิงห์  ผู้ร่วมเดินทางคือนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 - 5 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 40 คน เดินทางไปทัศนศึกษาในเส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์-สุรินทร์-อุบลราชธานี-ลาวตอนใต้ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2557 - 21 มีนาคม 2557 (7 วัน) และได้แวะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยจำปาสัก เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสู่ ASEAN ทั้งนี้คณบดี ผศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย

Labels: , , ,


Tuesday, March 11, 2014

ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น นักวิจัยด้าน Thermal Comfort ได้แก่

1) Prof. Dr. Yoshihito Kurazumi, Nagoya Institute of Technology
 2)Assoc. Prof. Ph.D. Jin Ishii, Gifu University

เดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมประสานต่อเนื่องจากครั้งการประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 สู่ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับภาควิชา ครั้งนี้ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้ให้การต้อนรับ และร่วมงานวิจัยด้าน Thermal Comfort : Outdoor Tropical Environment in Chulalongkorn University. โดยมีนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2, 3, 4, 5 และ ป.โท ร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมงานวิจัยในการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 เพื่อศึกษาการเก็บข้อมูลด้วยอุปกรณ์ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นการศึกษาด้านงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในเขตร้อนกับความรู้สึกน่าสบาย โดยใช้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา

Labels: , , ,


Friday, March 07, 2014

วิทยากรรายการ ASEAN Beyond 2015 ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557  รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ออกอากาศในรายการสารคดี ASEAN Beyond 2015 ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ตอน : อาเซียน (รถ) ติดอันดับโลก โดยมีเนื้อหาของรายการเกี่ยวกับ เมื่อปลายปี 2555 สำนักข่าว BBC เผยแพร่ผลการโหวต จากผู้อ่านเว็บไซต์ BBC ทั่วโลก เพื่อจัดอันดับเมืองที่รถติดที่สุดในโลก ปรากฏผลการลงคะแนนเสียง 3 ใน 10 เมืองอยู่ในอาเซียน นั่นคือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย จาการ์ต้า อินโดนีเซีย และมะนิลา ฟิลิปปินส์ เป็นภาพสะท้อนปัญหาร่วมกันว่า หลังปี 2558 เมื่อเกิดประชาคมอาเซียน เมืองใหญ่ในอาเซียนอาจต้องเผชิญกับภาวะรถติดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ "ผังเมือง" และพื้นที่สีเขียวจึงเป็นประเด็นสำคัญในการแก้ปัญหานี้

ดู clip รายการ  ASEAN Beyond 2015 : อาเซียน (รถ) ติดอันดับโลก 7 มี.ค. 57 | 20.20 - 21.15 | ได้ที่นี่ [Youtube]

Labels: ,


Thursday, March 06, 2014

วิทยากร วิชา IA456 Landscape Design for Interior Architecture

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ รับเชิญเป็นวิทยากรวิชา IA456 Landscape Design for Interior Architecture ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ในหัวข้อ "Professional Experiences" จำนวน 1 คาบวิชา 3 หน่วยกิต ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.30 – 12.30 น. (ต่อมาเลื่อนเป็นวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.)  สถานที่ ห้อง 515 ชั้น 5 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตามหนังสือเชิญ ที่ ศธ 0516.26/สถาปัตยกรรมภายใน

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?