Friday, July 22, 2011

การประชุมระดมสมอง

เมื่อวันพฤหัสที่ 21 กรกฏาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น ณ ห้อง 116 ผศ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ และอ.กนกวลี สุธีธร ได้จัดการประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 1 โครงการจัดทำผังแม่บทภูมิสถาปัตยกรรมเขตการศึกษา จุฬาฯ ส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาจุฬาฯ 100 ปี โดยมีอาจารย์และนิสิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมให้ความคิดเห็น
[รศ.นิลุบล , รศ.ดร.อริยา , อ.ภาวินี ร่วมประชุม]

Labels: , , , ,


Wednesday, July 20, 2011

นิสิตปริญญาโทปี 1 ทํศนศึกษา ดูระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ AIT

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2554 เวลา 09.00-15.30 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ นำนิสิตปริญญาโทปี 1 จำนวน 7 คนทัศนศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียแบบพึ่งพาธรรมชาติ ระบบระบายน้ำ และระบบกันน้ำท่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา LA Con Tech โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บ.Sodexho คุณนิพนธ์ เป็นวิทยากรนำชม จากนั้นพาดูการออกแบบวางผัง campus และงานออกแบบ Tropical design ของสถาปัตยกรรมใน AIT

ทั้งนี้ อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อาจารย์ภาควิชาฯสนใจร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย

Labels: , ,


Friday, July 15, 2011

รศ.ดร.นวณัฐ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักวิจัย ตามโครงการในแผนพัฒนาจุฬาฯ 100 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.นวณัฐ โอศิริ และ Dr.Elizabeth Howard Moore จาก มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักวิจัย ตามโครงการในแผนพัฒนาจุฬาฯ 100 ปี โดย Dr.Elizabeth Howard Moore จะเดินทางมาทำวิจัยร่วมในหัวข้อ Civic Art in the 19th - 20th century Siam and British Burma ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2554

Labels: ,


บทความตีพิมพ์ Environment & Landscape Architecture of Koreaบทความเรื่อง The Impacts of Food Miles on The Pattern of Footprint of Bangkok's Food supply
อ.กนกวลี สุธีธร ได้รับการตีพิมพ์ใน Magazine Environment & Landscape Architecture of Korea (ELA Magezine) no. 279 1107 Urban Agriculture ในส่วนของ Cases of Urban Agriculture in Overseas [รายละเอียดบทความ]

Labels: ,


Thursday, July 14, 2011

อาจารย์ร่วมประชุมและฟังบรรยายเรื่อง Water footprint


อาจารย์กนกวลี สุธีธร เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าโครงการวิจัย Ecological Footprint และฟังการบรรยายเรื่อง Water Footprint โดยดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ที่ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 54 โดยมี ดร.นฤมล หิญชีระนันท์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย ทีมวิจัย FOCUS และนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วม

Labels:


นิสิตศึกษาพันธุ์ไม้ที่กรุงกวีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 43 คน ศึกษาพันธุ์ไม้ที่กรุงกวีสโมสร โดยมี อ.กนก เหวียนระวี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวความคิดและงานภูมิลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยLabels: , ,


Wednesday, July 13, 2011

การบรรยายพิเศษ : อาหารสมองคนเมือง

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.30-13.45 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ บรรยายพิเศษใน lecture series ของภาควิชาผังเมือง จุฬาฯ "อาหารสมองคนเมือง" ในหัวข้อ "Green Design and Planning" โดยมีคณาจารย์ นิสิตปริญญาตรี โท เอก และผู้สนใจจากภายนอก ร่วมฟังการบรรยาย

Labels:


Monday, July 11, 2011

บทความของ อ.ฉมาวงศ์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Habitat International

บทความทางวิชาการเรื่อง "Potential of decentralized wastewater management for urban development: Case of Bangkok" โดย อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ร่วมกับ Dr.Vilas Nitvattananon และ Prof. ATM Nurul Amin ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Habitat International ซึ่งมี Impact Factor 1.1 ในฐานข้อมูลของ ScienceDirect เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 (Download บทความได้ที่นี่)

Labels: ,


Saturday, July 09, 2011

• วิทยากรบรรยาย การอบรมสัมมนา เรื่องการออกแบบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : น้ำพุร้อนธรรมชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัด กระบี่ วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2554

วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2554 รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล เป็นวิทยากรบรรยายใน การอบรมสัมมนา เรื่องการออกแบบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : น้ำพุร้อนธรรมชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ การออกแบบและการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการใช้ต้นไม้ ผู้ร่วมการอบรมสัมมนา ได้แก่ เจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานเทศบาล องค์การบริหารส่วยตำบล อุทยานแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 70 คน

Labels:


ทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ และ รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ ได้นำคณะนิสิตปริญญาโทปี 1 เยี่ยมชมพื้นที่บริเวณบางแม่หม้ายแล​ะพื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วยพื้นที่บางลี่ ตลาดเก้าห้อง ศรีประจันต์ บางแม่หม้าย และ ลาดชะโด จังหวัดสุพรรณบุรี

Labels: ,


LA Workshop activities


เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 ที่อาคาร สกอ. ภาควิชาฯได้ร่วมส่งนิสิตและอาจารย์ในวิชา 2504413 LA Workshop ร่วมกิจกรรม โครงการThe 2nd Tele-Conference Discussion on “Asian Culture on Architecture and Environment” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ theme : Urban Environment, Landscape and Architecture นิสิตได้ร่วมฟังการบรรยาย ซึ่งดำเนินการโครงการห้องเรียนทางไกลบนเครือข่ายโลก(Thai Global Media Classroom) เป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ในการดำเนินจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีความร่วมมือ โดย

  • อ.กนกวลี สุธีธร ร่วมบรรยายในหัวข้อ Urban Agriculture ไปยังมหาวิทยาลัย Tokai, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
  • และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ หนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ มหาวิทยาลัย Indiana Purdue, Mororan และ Tokai University

Labels: , , ,


Wednesday, July 06, 2011

• วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร กลยุทธการจัดการอสังหาริมทรัพย์ RE CU Junior รุ่น 3 เมื่อ 5 กรกฎาคม 2554

รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม RE CU Junior รุ่น 3 จัดโดยภาควิชาเคหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมจัดการอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ : การวางผังแม่บท ผังบริเวณและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. ผู้เรียนในหลักสูตรประมาณ 130 คน

Tuesday, July 05, 2011

GSD Landscape Architecture


เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 18.00 น. นายชล ศุภวงศ์ นิสิตเก่าภาควิชาฯบรรยายพิเศษให้นิสิตและผู้สนใจ เกี่ยวกับผลงานออกแบบ Landscape Architecture ของนักศึกษา GSD Harvard ที่ห้อง 211

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?