Friday, December 29, 2006

Happy New Year จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2550 จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Labels:


Monday, December 25, 2006

Public speaker


ผศ. อริยา อรุณินท์ในฐานะนักวิชาการได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาและให้สัมภาษณ์แก่สื่อ ทั้งไทยและต่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับ สังคม เมืองและภูมิสถาปัตยกรรมเมืองได้แก่

1. ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Bangkokpost ฉบับวันที่ 20 October 2005 หัวข้อข่าวเกี่ยวกับมหานครสุวรรณภูมิ Dream city called flood nightmare : Environmental chaos will ensue - Apirak.

2. รับเชิญเป็นวิทยากร ในการสัมมนาของสมาคมสถาปนิกสยาม เรื่อง AEROTROPOLIS กับ นครสุวรรณภูมิ (ในแง่มุมนักวิชาชีพทางสถาปัตย์) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549

3. สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์จากประเทศฝรั่งเศส Focus Asie du Sud-Estเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิ และมหานครสุวรรณภูมิ ฉบับเดือนกันยายน 2006

4. ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เรื่อง พื้นที่สีเขียว กทม. ความมุ่งมั่นที่ยังรอการพิสูจน์ เมื่อที่ 25 กันยายน 2549

5. รับเชิญเป็นวิทยากร การสัมมนาโต๊ะกลม ของหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ หัวข้อ “ Next Challenge Bangkok 2027 : 2 ทศวรรษท้าปรับโฉมกรุงเทพฯ” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2549

6. ให้สัมภาษณ์รายการ แผนที่ผู้บริโภค ทางสถานีวิทยุ FM96.5 คลื่นความคิด ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2549 เวลา 7.35-9.00 น.

7. ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Bangkokpost เมื่อ 29 ธันวาคม 2549 ความเห็นเกี่ยวกับโครงการ Tsunami Memorial [TSUNAMI MEMORIAL STILL UNCERTAIN ]

Labels:


Project ปลูกป่าชายเลน

ภาควิชาภุมิสถาปัตยกรรม จะจัดโครงการปลูกป่าโกงกางและต้นแสม บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ร่วมกับ WWF ที่ จ.สมุทรปราการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการมีส่วนร่วมเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมในแง่การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อเน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ประยุกต์เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับลักษณะวิชาชีพ โดยอาศัยธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้น
กิจกรรม
1. การปลูกไม้โกงกาง ทั้งโกงกางใบเล็ก และโกงโกงใหญ่ เพิ่มเติมตามแนวชายฝั่งเพื่อกันคลื่นลมตามธรรมชาติ
2. การย้ายแสมขาว แสมทะเล และกล้าเข้าไปในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืช
3. กิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศน์หาดโคลน และสัตว์หน้าดิน พันธุ์พืชและระบบนิเวศป่าชายเลน

โดยมี อาจารย์ ภาวดี ธนวิสุทธิ์ และอาจารย์ กนกวลี สุธีธร เป็นผู้จัดการโครงการ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2550 [ดูรูปกิจกรรม ชุดที่ 1], [ดูรูปกิจกรรม ชุดที่ 2], [ดูรูปกิจกรรม ชุดที่ 3],

Labels: ,


PLANT MAT. II เดินทาง

วิชา 2504271 วัสดุพืชพันธุ์ 2 มีกำหนดการไปศึกษาพันธุ์ไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22-29 มกราคม 2549 โดยอาจารย์กนก เหวียนระวี และอาจารย์สิรินทรา วัณโณ และนิสิตปีที่ 2

Labels: ,


Friday, December 15, 2006

สวนกีฬารามอินทรา 12 ธันวาคม 2549


ภาควิชาฯ ได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 ไปทัศนศึกษา (Site visit) ที่สวนกีฬารามอินทรา ในวิชา LA DSGN Stuidio III โดยมี ผศ.ดร. อังสนา, อ. ภาวิณี, อ. สิรินทรา และ อ. วิลาสินี นำนิสิตเข้าศึกษาสถานที่

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?