Thursday, November 22, 2012

LA Tech Con III : พิพิธภัณฑ์ดิน Soil Museum


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ในชั่วโมงปฏิบัติการวิชา LA Tech Con III เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชุดดิน ปัญหาของดิน เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่โครงการ ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ดินตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของอาคารที่ทำการกรมพัฒนาที่ดิน พิพิธภัณฑ์ดินที่นี่ถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีความทันสมัยสมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย มีตัวอย่างของดินเสียทั้งดินเปรี้ยวจัด ดินตื้น ดินเค็ม ดินเป็นทรายจัด ดินกรด ดินพรุ พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พร้อมกับแผนที่ประเทศไทยที่บ่งชี้ว่า พื้นดินส่วนนี้มีลักษณะของดินเสียที่ควรแก้ไขอย่างไร และมุมจัดแสดงโครงการอันเนื่องพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์แห่งดิน” มีภาพและการบรรยายถึงแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแกล้งดินที่ทรงให้มีการทดลองทำดินเปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวแก่ราษฎร โครงการหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โครงการพัฒนาดินเลว ที่มีพระราชประสงค์ให้มีการฟื้นฟูสภาพดินเพื่อเกษตรกร เป็นต้น โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ บรรยายสรุปในช่วงภาคทฤษฎีและดูแลการเยี่ยมชมสถานที่

Labels: ,


รางวัลการประกวดออกแบบ "ปลูกป่าในสวนเมือง" 2012


นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของภาควิชา ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบ "ปลูกป่าในสวนเมือง" 2012 ในงาน บ้านและสวนแฟร์ 2012 ที่ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3-11 พย.2555 ดังนี้

Labels: ,


สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบรรยายพิเศษ


       เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ในวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมกับภาควิชาเคหการ และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบรรยายพิเศษเรื่องการออกแบบวางผังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และการศึกษาวิจัยชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการณ์นี้คณาจารย์และนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี พลโท พอพล มณีรินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การต้อนรับ
       จากนั้นคณาจารย์และนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ไกรสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายมศว องครักษ์ และคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Labels: , ,


Monday, November 19, 2012

ทัศนศึกษาวิชา Park and Recreation Planning and Design


รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ ได้พานิสิตชั้นปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่สวนสาธารณะสุสานสมาคมแต้จิ๋ว(สวนป่าช้าวัดดอน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งการทัศนศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2504513 Park and Recreation Planning and Design 

Labels:


Saturday, November 10, 2012

Landscape Architecture Education Accreditation Standard Workshop

รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญในฐานะ invited speaker บรรยายและร่วม Workshop หัวข้อ Malaysia Landscape Architecture Education Accreditation Standard Workshop จัดโดย Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM) และมหาวิทยาลัย UPM ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2555

Labels: , , ,


International Workshop in Landscape Infrastructure 2012


ตามที่ทางมหาวิทยาลัย Hong Kong ได้มีการติดต่อขอทำความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม โดยในปีแรกนี้เป็นการทำ workshop ร่วมกับระหว่างนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตย์ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง (re)Planning Bangkok: The Infrastructural Landscape ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงระบบการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทย ในปี 2554 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นำความเสียหายต่อเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างมาก จนได้รับความสนใจจากประเทศในเอเชียหลายประเทศ ประเทศจีนเองประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ในลุ่มแม่น้ำ Pearl และได้มีการทดลองแก้ไขปัญหาด้วยยุทธวิธีต่างๆ ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยเน้นไปที่พื้นนิคมอุตสาหกรรมในอธุยา ควรจะมีแนวทางในการออกแบบพื้นที่และแนวทางในการบริหารจัดการน้ำท่วมด้วยวิธีใดได้บ้าง การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนภูมิสถาปัตย์ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภัยน้ำ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกในโอกาสต่อๆ ไปในทั้ง 2 ประเทศ และเป็นการปูพื้นฐานด้านการวางแผนภูมิสถาปัตย์ให้แก่นิสิตอีกด้วย 

ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้พบกันที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเดินทางสำรวจพื้นที่ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2555 และทำงานร่วมกันใน studio ที่จุฬา ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2555 โดยมี ผศ.ดร. อังสนา บุณโยภาส, รศ.ดร. อริยา อรุณินท์, อาจารย์ภาวิณี อินชมภู, อาจารย์ ชล ศุภวงศ์, และ Assist Prof Dorothy S. Tang เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  / วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ผศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ คณบดี จัดเลี้ยงรับรองที่สมบูรณ์ภัตตาคาร อาคารจัตุรัสจามจุรี

Labels: , , , , ,


Tuesday, November 06, 2012

ทัศนศึกษาวิชา LA Horticulture


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 รายวิชา Landscape Horticulture ทัศนศึกษาที่งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 เพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ ทั้งแบบพื้นฐานและเทคนิควิธีการใหม่ๆในท้องตลาด ทั้งนี้ นิสิตยังได้ศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดสวนเบื้องต้นด้วย

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?