Friday, October 29, 2010

คณาจารย์พานิสิตสำรวจพื้นที่วิชา LA DSGN 1


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 คณาจารย์ในวิชา LA DSGN 1 ได้แก่ รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล, อ.โกสิต อิสรียวงศ์, อ.กนกวลี สุธีธร, และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 สำรวจรังวัดพื้นที่เพื่อการออกแบบ ณ กรุงกวีสโมสร

Labels: , , ,


การยกร่าง "กฎบัตรการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม"

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชาฯ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมประชุมยกร่าง "กฎบัตรการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย" จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรมในประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมอิโคโมสไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28และศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 9.30-15.30 น. ณ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะอนุกรรมธิการฯ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้กฎบัตรที่ยกร่างมานี้แล้วเสร็จลง และจะส่งมอบให้วุฒิสภาพิจารณาในปลายสมัยประชุมนี้ต่อไป

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการฯได้ร่วมประชุมกับนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ห้องประชุม 301 รัฐสภา 2

Labels:


Wednesday, October 27, 2010

นิสิตภาควิชาฯ อาสาสมัครร่วมออกแบบงานฉลอง 10 ปีกรีนพีช


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และนิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 3 ได้แก่

ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่กรีนพีช องค์กร NGO นานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออาสาสมัครออกแบบ installation art และป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 10 ปีกรีนพีชเอเซีย : GREENPEACE 10 YEARS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT TOGETHER ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553

Labels: , ,


Tuesday, October 26, 2010

ทัศนศึกษาวิชา LA hort

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ในวิชา LA hort ทัศนศึกษาที่งานบ้านและสวน โดยแบ่งกลุ่มศึกษาเรื่องต่างๆอาทิ เทคโนโลยีการปลูก การรดน้ำระบายน้ำ การให้ปุ๋ยและวัสดุปลูก ฯลฯ เพื่อนำเสนอในชั้นเรียน

Labels: ,


Friday, October 22, 2010

หนังสือจากทฤษฎึ สู่ ปฏิบัติ สำหรับนักบริหารเมือง

เนื่องจากวาระการฉลองครบรอบปีที่ 35 ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนเมษายน 2552 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชาฯ อดีตรอง ผอ.สถาบันฯได้แต่งและเรียบเรียงหนังสือ "จากทฤษฎึ สู่ ปฏิบัติ สำหรับนักบริหารเมือง" ISBN 978-616-551-200-8 ร่วมในชุดสิ่งพิมพ์ในวาระครบรอบ 35 ปีของสถาบันวิจัยสังคมฯ หนังสือดังกล่าวได้รวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีในด้านการวางแผนพัฒนาและบริหารเมือง วิเคราะห์เปรียบเทียบสู่การปฏิบัติในกรณีศึกษาต่างๆ


หมายเหตุ - จัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 110 บาท ที่สถาบันวิจัยสังคมฯ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Labels:


การประชุมหารือ (round table)ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพื้นที่กันชนและพื้นที่สีเขียวแนวกันชนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญ ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำและ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นในการประชุมหารือ (round table) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพื้นที่กันชนและพื้นที่สีเขียวแนวกันชน เพื่อการป้องกันมลพิษและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อหาข้อสรุปนิยามศัพท์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติ สำหรับคำว่า buffer zone, protection strip และ green belt ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – เดือนกุมภาพันธ์ 2554)

Labels: ,


Thursday, October 21, 2010

นำเสนอผลงานบริการวิชาการต่อกรมศิลปากร


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553 อ.ปารณ ชาตกุล ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง นำเสนอผลงานโครงการวางแผนและปรับปรุงเมืองฟ้าแดดสงยาง ต่อกรมศิลปากรส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Labels:


Monday, October 18, 2010

ศาลาไทยในงาน Shanghai Expo 2010

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ร่วมเดินทางทัศนศึกษาเมืองเซี่ยงไฮ้กับสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2553 และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 เวลา 10.15 น. นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง นายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมชมอาคารศาลาไทย โดยมีนางกานดา วัชราภัย ประธานอำนวยการอาคารศาลาไทยให้การต้อนรับ และนำชมศาลาไทย และเป็นแขกพิเศษ (VIP) จากประเทศไทยเข้าชมศาลาประเทศต่างๆอีก 8 ประเทศ [ข่าวจาก website ศาลาไทย Thailandexpo2010]

Labels: ,


Tuesday, October 12, 2010

France Green Tech Thailand 2010 Symposium

French Minister of State for Foreign Trade เป็นเข้าภาพจัดงานสัมมนานานาชาติ ชื่อ France Green Tech Thailand 2010 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 ที่โรงแรม Centara Grand โดยมี theme คือ

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์จากภาควิชาฯลงทะเบียนร่วมงานนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ

Labels: ,


Sunday, October 10, 2010

เทศกาลหนัง"อีเลิ้ง" และเดินเท้า "ทอดน่องท่องอดีต นางเลิ้ง"

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 เวลา 12.30-19.30 น. ชมรมสยามทัศน์ ร่วมกับชุมชนนางเลิ้งจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ชุมชนเก่า ย่านนางเลิ้ง มีกิจกรรมเทศกาลหนัง"อีเลิ้ง" และชวนเดินเท้า "ทอดน่องท่องอดีต นางเลิ้ง" โดยชมรมสยามทัศน์ (คนนอก) เกิดแนวความคิดต่างๆที่มีต่อชุมชน(คนใน) บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆที่พวกเขาพบเจอในชุมชน ผ่านมุมมองหลายมิติ ที่อาจดูแปลกตา ราวกับเป็นการบันทึกภาพความทรงจำร่วมกันระหว่าง คนใน และ คนนอก โดยได้แบ่งออกเป็น ๗ ตอนตามมุมมองที่มีต่อชุมชน เพื่อได้รู้จักนางเลิ้งหรืออีเลิ้งดีมากขึ้นทั้งในฐานะพื้นที่ที่มีตัวตนอยู่จริง และฐานะเรื่องราวที่สะสมจนเป็นวัตถุดิบในการถ่ายทอดผ่านสื่อหนังสารคดีนี้ และคาดหวังว่าจะเกิดการเข้ามาสัมผัสพื้นที่จริงเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันเพื่อการรู้จักนางเลิ้งลึกขึ้นต่อไป รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์จากภาควิชาฯร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับชมรมสยามทัศน์

Labels:


Friday, October 01, 2010

ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สืบแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาฯ - Master of Landscape Architechture (Landscape) จาก University of Michigan สหรัฐอเมริกา และ Doctor of Philosophy (Community & Regional Planning) จาก University of British Columbia ประเทศแคนาดา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ A-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลงานการบริหารที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 2 วาระ - หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม - นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศ ฯลฯ

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?