Wednesday, September 12, 2012

อ.ปารณ ศึกษาการจัดการเมืองเก่า ประเทศมาเลเซีย


เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2555 อ.ปารณ ชาตกุล ได้เดินทางไปศึกษากรณีศึกษาการจัดการเมืองเก่า ภายใต้โครงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า กลุ่มที่ 2 (เมืองเก่าแพร่ เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าร้อยเอ็ด เมืองเก่าปัตตานี) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษากรณีศึกษาเมืองเก่ามะละกา และเมืองเก่าปีนัง

Labels:


Monday, September 10, 2012

IWUL 2012 Presentation

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 12.00-14.00 น. นิสิตวิชา LA Workshop ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555 จำนวน 8 คน ได้นำเสนอประสบการณ์การร่วม 2012 IWUL Workshop @Ohio State U และการทัศนศึกษาเมืองชิคาโก ที่ห้อง 211 โดยมีคณาจารย์ร่วมรับฟังการนำเสนอได้แก่ อ.ภาวิณี อินชมพู ผู้ดูแลรายวิชา LA Workshop อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยะจันทร์ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายราว 30 คน

Labels: , , , ,


Sunday, September 09, 2012

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสิงคโปร์และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมเล็งเห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้นิสิตทำความรู้จักและศึกษาประเทศในอาเซียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 การเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นิสิตเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งศึกษาการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ได้แก่ โครงการ Garden by the Bay, Marina Barrage, Bay Sand development, Botanic Garden, ฯลฯ นอกจากนี้ยังจะเข้าเยี่ยมชม School of Design and Environment ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาด้านการออกแบบ

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 1  ณ ประเทศสิงคโปร์และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นี้ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ. ภาวดี ธนวิสุทธิ์ ดูแลการเดินทางของนิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 4 และ 5 จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555

Labels: , , ,


Friday, September 07, 2012

โครงการสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ปี 2554 ต่องานภูมิทัศน์ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 จากเหตุการณ์อุทกภัยปี 54 ที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา 5 แห่งได้แก่ จุฬาฯ  ม.ศิลปากร  มธ.  ม.เกษตรฯ และ ม.แม่โจ้ ให้มีการสำรวจและศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อรวบรวมข้อมูลใช้ในการวางแผนป้องกันต่อไป ในการนี้ภาควิชาภูมิฯ ได้จัดทำรายงานการสำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ปี 2554 ต่องานภูมิทัศน์ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่สำรวจคือบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์และวัดต่างๆในเกาะเมืองรวมทั้งวัดสำคัญ 3แห่งบนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเนื้อหาของรายงานเป็นการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสภาพโดยรอบและองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการวางแผนและออกแบบเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอุทกภัยในอนาคตร.ศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดออกเเบบอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์ผืนป่าเเก่งกระจาน


     


         เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 55 กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืชได้จัดประกวดโครงการประกวดออกเเบบ อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์ผืนป่าเเก่งกระจานโดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อระลึกคุณงามความดีของผู้พิทักษ์ที่ปกป้องผืนป่าเเก่งกระจานในการนี้ ร.ศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดดังกล่าวพร้อมกับคณาจารย์เเละผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน โดยรางวัลยอดเยี่ยมได้เเก่ผลงาน"เสา 17 วีรชน" ออกเเบบโดยนายนิวุฒิพงษ์ ศรีอุดร เเละ น.ส. ศศิธร กวินโชติหิรัญ

Wednesday, September 05, 2012

Workshop กับ AHOเมื่อวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ.2555 ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก The Oslo School of Architecture and Design ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ Prof.Rachel K. B. Troye และ Ted Matthews ในการนี้ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการเรียนการสอน ภายใต้หัวข้อ "Strategic Design and Inclusive Design" โดยลงพื้นที่ศึกษาย่านชุมชนกุฎีจีน มีนิสิตจากภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมเข้าร่วม รวมทั้งนิสิตหลักสูตรนานาชาติ INDA และ CommDe รวมทั้งสิ้น 28 คน โดยมีอาจารย์ศรันยา เสี่ยงอารมณ์ และ อาจารย์ปารณ ชาตกุล เป็นผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย
    อนึ่งวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 18.30น. คณาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับโดยสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 

Labels: ,


Monday, September 03, 2012

ทัศนศึกษา เกาะสีชังเมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2555 รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นที่ลาดชัน พืชพรรณ ตลอดจนการจัดการน้ำในพื้นที่

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?