Tuesday, November 30, 2010

ทัศนศึกษาวิชา LA hort

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตทัศนศึกษาที่บริษัทกรุงกวีสโมสร ในวิชา LA hort โดยศึกษาเรื่องการใช้งานและสภาพแวดล้อมของไม้น้ำชนิดต่างๆ และการปลูก การปรับสภาพ การดูแลรักษาบัว

Labels: ,


การบรรยายพิเศษ "ต้นไม้ใหญ่ - อยู่ได้อย่างไรในที่ก่อสร้าง"

ภาควิชาฯจัดบรรยายหัวข้อ "ต้นไม้ใหญ่ - อยู่ได้อย่างไรในที่ก่อสร้าง" การบรรยายพิเศษจากหมอต้นไม้ : คุณธราดล ทันด่วน เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ห้อง 219 คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ นิสิต คณาจารย์ ผู้สนใจร่วมรับฟังจำนวนกว่า 140 คน

Labels:


Monday, November 29, 2010

ทัศนศึกษาวิชา LA Hort

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตในวิชา LA hort จำนวน 39 คน ทัศนศึกษา ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 4 และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา เพื่อเรียนรู้กรรมวิธี เทคนิค และการผลิตกล้าไม้ การอยู่ร่วมกันของสังคมพืชแบบต่างๆ ทั้งป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง และแนวความคิดการใช้ต้นไม้เพื่อการดูแลรักษาน้อยที่สุด

Labels: ,


Sunday, November 28, 2010

นิสิตภาควิชาฯ อาสาสมัครร่วมแสดงผลงาน Installation Art งานฉลอง 10 ปี GreenPeace เอเซียตะวันออกเฉียงใต้


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 นิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 3 อาสาสมัครร่วมจัดแสดงงาน Installation Art : GREENPEACE 10 YEARS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT TOGETHER เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม 10 ปีกรีนพีชเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่

ในงานทีมงานนิสิตภาคฯวิชาได้พบกับ คุณ ธารา บัวคำศรี ผู้แทนประจำประเทศไทย ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้นายพัฒน์ วงศ์กิตติพัฒน์ และนางสาวรัถยา ตรีรัตน์ ยังอาสาสมัคร ร่วมเล่นดนตรีในงานดังกล่าวด้วย

Labels:


Saturday, November 27, 2010

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-16.30 น. รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล กรรมการพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยาการ การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรม ม.แม่โจ้ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนระดับ ป.ตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ผู้เข้าร่วมการประชุม 15 คน

Labels:


Friday, November 26, 2010

ทัศนศึกษาพื้นที่ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ


เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2553 ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส อ.ภาวิณี อินชมภู อ.สิรินทรา วัณโณ และอ.วิลาสินี สุขสว่าง ได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 วิชา La Studio III เข้าศึกษาพื้นที่ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ เพื่อเป็ฯแบบฝึกหัดในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในชั้นเรียน

Labels: , , ,


Wednesday, November 24, 2010

อาจารย์อบรมการเขียนรายงานวิจัย


อาจารย์ภาวดี ธนวิสุทธิ์ และ อาจารย์กนกวลี  สุธีธร เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงานวิจัย  Practical Manual Research Report Writing จัดโดยสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

Labels: ,


Netherlands-Thai Green City Philosophy 2010

อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ และ อาจารย์กนกวลี สุธีธร เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย Netherlands-Thai Green City Philosophy 2010 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ONEP) โดยมีการนำเสนอผลงานและเปิดตัวหนังสือ Urban Green Relief for the city with Focus on Chiang Mai เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวในเมือง การใช้พืชพรรณเพื่อกรองฝุ่นและมลพิษของเมือง กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่

Labels: , ,


ทัศนศึกษา บางขุนเทียน


เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.00-18.00 น. อ. รณฤทธิ์ ธนโกเศศ และ ร.ศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3-4-5 ในวิชา INTRO CULTURAL LANDSCAPE จำนวน 14 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ บางขุนเทียน ชมการจัดแสดงนิทรรศการ การนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ หลังจากนั้นเดินทางทางเรือตามคลองไปยังบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน ชายฝั่งถูกกัดเซาะพังทลาย จนหลักเขตกรุงเทพมหานครอยู่กลางทะเลในขณะนี้ ชมการสร้างเขื่อนริมคลอง และริมทะเลรูปแบบต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ การตั้งถิ่นฐาน อาชีพ ภูมิทัศน์ท้องถิ่น บ้านเรือนพื้นถิ่น

Labels: ,


Tuesday, November 23, 2010

การประชุมประชาชน โครงการผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเล เกาะระ จ.พังงา

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย ผู้อำนวยการ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต และ รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล หัวหน้าโครงการ นายมาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้ร่วมจัดประชาชน ที่ อ.เกาะพระทอง จ.พังงา โดยได้นำเสนองานผังแม่บทโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป โดยมีผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ประชาชนที่อาศัยในเกาะพระทองและอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมประชุมหารือ จำนวนประมาณ 40 คน

Labels:


Monday, November 22, 2010

อาจารย์ปารณ นำเสนองานบริการวิชาการต่อกรมศิลปากร


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 อาจารย์ปารณ ชาตกุล ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง นำเสนอผลงานบริการวิชาการเรื่องการวางแผนพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กรมศิลปากร

Labels:


Saturday, November 20, 2010

A Special Lecture by Carl Steinitz : “Landscape Architecture into the 21st Century”.


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00-11.30 น. ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จัดให้มีการบรรยายพิเศษ A Special Lecture by Carl Steinitz : “Landscape Architecture into the 21st Century”. โดย Prof Carl Steinitz, Alexander and Victoria Wiley Research Professor of Landscape Architecture and Planning, Department of Landscape Architecture, Harvard Design School, Harvard University. ณ ห้องประชุม 329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้สนใจร่วมฟังการสัมมนากว่า 220 คน

จากนั้น รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ หัวหน้าภาควิชาฯเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง Prof Carl Steinitz ที่ห้องอาหารจีนไฮเทียนโล โรงแรมแพนแปซิฟิค

Labels: , , , , ,


Thursday, November 18, 2010

LCS-R Net International Workshop on "Transition towards Low Carbon Societies in Thailand and Asia"


รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญเป็น invited speaker ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ LCS-R Net International Workshop on "Transition towards Low Carbon Societies in Thailand and Asia" : Dialogue between Policy Makers and Researchers: Demands and Roles of Sustainable Low Carbon Development Researchers from Policy Perspective. ในหัวข้อ Green Design & Planning of Urban Infrastructure in Asian Cities. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ International Research Network for Low Carbon Societies (LCS-RNet), , Institute for Global Environmental Strategies (IGES), JICA, Thailand Greenhouse Gas Management Organization, Public Organization (TGO), The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE), ฯลฯ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม Pullman กรุงเทพฯ

Labels: ,


Wednesday, November 17, 2010

ทัศนศึกษา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร


เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00-17.00 น. อ. รณฤทธิ์ ธนโกเศศ และ ร.ศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3-4-5 ในวิชา INTRO CULTURAL LANDSCAPE จำนวน 14 คน เยี่ยมชมพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมบริเวณวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ทั้งการศึกษาพื้นที่โดยการมองจากร้านคิโนะคุนิยะ ตึกสยามพารากอน ซึ่งเป็นภาพมุมสูง สามารถเห็นภาพรวมของพื้นที่ ทั้งตัววัด คลองอรชร วังสระปุทม และพื้นที่โดยรอบ เพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมในย่านใจกลางเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากและรวดเร็ว จากนั้นเดินศึกษาองค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมภายในวัด โดยการสำรวจ สังเกต เพื่อนำไปสู่การตระหนักรู้

Labels: ,


Sunday, November 14, 2010

Italian Venesia Gothic Architecture in Bangkok Walking Tour


The Italian Trade Commission, Trade Promotion Office of Embassy of Italy จัดกิจกรรมนำชมสถาปัตยกรรม สถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ ที่ออกแบบสร้างสรรค์โดยสถาปนิกและศิลปินชาวอิตาลี ในรัชสมัย ร.4-ร.6 บรรยายและนำโดย Prof.Paolo Piazzardi อดีต Cultural Attache’ of the Embassy of Italy to Thailand ผู้เขียนหนังสือ ‘Italians at the Court of Siam’ โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เริ่มตั้งแต่ 7.30 น. ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต, เยี่ยมชมบ้านพิษณุโลก หรือบ้านบรรทมสินธุ์ในอดีด และบ้านนรสิงห์ (ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล),พระที่นั่งอนันตสมาคมฯ, สวนสราญรมย์, พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม, พิพิธภัณฑ์ ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ และ “ลานศิลป์ พีระศรี” หน้าคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมรำลึกถึงคุณความดี ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อาจารย์ชาวอิตาเลี่ยน ผู้ก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร สิ้นสุดลงเมื่อเวลา 17.00 น.

Labels: ,


Kadee Jeen Art and Environmental Workshop

นิสิตภาคภูมิฯชั้นปีที่ 3, 4, 5 ในวิชา 2504479 การประยุกต์ศิลปะสู่งานภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรม workshop : กะดีจีน ศิลป์อินคลอง ที่ชุมชนกะดีจีน ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 โดยร่วมสร้างงานศิลปะกับ คุณโกะ ศิลปินแห่งบ้านศิลปิน คลองบางหลวง นิสิตจากภาคผังเมือง นิสิตจากคณะครุฯศิลป์ ชุมชน และนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยมี อ.กนกวลี ภาคภูมิฯ จุฬาฯ, อ.พุดตาน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และอ.ดร. นิรมล จากภาคผังเมือง จุฬาฯ ดูแลการทำงาน โดยกิจกรรมศิลปะในชุมชนครั้งนี้ จะเปิดแสดงในวันที่ 19-21 พ.ย. 2553 ในเทศกาลลอยกระทง ที่ชุมชนกะดีจีน


Labels: ,


บรรยายพิเศษ การประกวดแบบภูมิสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ


คุณยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิกจากบริษัท ฉมา และกรรมการสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) มาเล่าประสบการณ์การทำงานประกวดแบบภูมิสถาปัตยกรรมระดับ นานาชาติ การตีความวิเคราะห์โจทย์ แนวความคิด และกระบวนการทำงาน และแนะนำการทำประกวดแบบ IFLA Student Design Competition 2011

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30-18.00 น. ห้อง 213

Labels: , ,


Saturday, November 13, 2010

นิสิตภาควิชาฯ ได้รางวัลประกวดแบบโครงการ Bangkok Sabai Walk กรุงเทพเดินสบาย

จากการร่วมส่งผลงาน Sketch Design ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553 ของชั้นปีที่ 5 โดย อ.ฉมาวงส์ สุริยจันทร์ เข้าร่วมในการประกวดแบบโครงการ Bangkok Sabai Walk กรุงเทพเดินสบาย : การประกวดแบบเพื่อปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์ใต้บีทีเอสสยาม นั้น เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 - 14.30 น. ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ (ภายในบริเวณเดียวกับงานสยาม ละลานตา) ได้มีงานมอบรางวัลการประกวดแบบปรับปรุงทางเท้า "กรุงเทพเดินสบาย"นิสิตจากภาควิชาฯ 2 ทีม ได้คัดเลือกเป็น 2 ในผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 12 กลุ่ม คือ หมายเลข 118 Breathing Walkและ 123 FlexLife และ หมายเลข 118 Breathing Walk ได้รับรางวัลชมเชย (เป็น 1 ใน 4 Finalist : หนึ่งรางวัลที่ 3 และสามรางวัลชมเชย)

Breathing walk Flexlife
โครงการนี้ร่วมจัดโดยคนกรุงเทพที่อยากเห็นกรุงเทพน่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มกรุงเทพเดินสบาย (Bangkok Sabai Walk) ประกอบด้วยนักออกแบบผังเมือง ภูมิสถาปนิก สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบและศิลปิน โดยจะเริ่มที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สยามเพื่อเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดแบบปรับปรุงทางเท้า "กรุงเทพเดินสบาย" จะนำไปใช้ในการปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์ใต้สถานีบีทีเอสสยาม เพื่อให้คนทั่วไปและผู้พิการสามารถสัญจรบนทางเท้าได้สะดวก และมีมลภาวะทางอากาศและเสียงน้อยลง และจะเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงทางเท้าในย่านอื่นๆ ในกรุงเทพต่อไป

ทีม Breathing Walk - นางสาวพิณ อุดมเจริญชัยกิจ, นางสาวบุษกร ลี่สถาพรวงศา, นายทัฬห์ คงสืบ, นางสาววรัฐา ลิ้มวัฒนพงศ์, และนางสาวพลอยชมพู ประดิษฐ์
ทีม Flexlife - นายอรุณ อรุณเมฆินทร์, นายเมธิพัธน์ พรหมโมเมศ, นางสาววรรณชนก บุญชำนาญ, และนางสาวปวรี พรธาดาวิทย์

Labels: ,


Thursday, November 11, 2010

Lecture : Stop urban flood disasters in Asian countries Considerations, decision making and geo-informatics support in housing and land use planning

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.30-21.30 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมงาน IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies, Rotterdam) Alumni Networking Event: Bangkok และฟังการบรรยายหัวข้อ Stop urban flood disasters in Asian countries Considerations, decision making and geo-informatics support in housing and land use planning โดย George van der Meulen นักวิชาการชาวดัชท์จาก Compuplan ที่สวนของ British Club จัดโดย Nuffic Neso Thailand และ The regional refresher course for IHS Alumni in Bangkok ซึ่ง IHS โดย Alonso Ayala ร่วมกับ TEI, การเคหะฯและจุฬาฯ จัดให้กับ IHS Alumni ในภาคพื้นเอเซีย

Labels: ,


Saturday, November 06, 2010

นิสิตภาควิชาฯ ได้รางวัลประกวดสวนแห่งความทรงจำ งานบ้านและสวนแฟร์ 2010

วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2553 สวนหมายเลขที่ 3 สวนอาม่า โดยนางสาวธิชาธร ลิมป์สุทธิรัชต์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฯ ชนะรางวัลรองชนะเลิศ เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ในการประกวดสวนแห่งความทรงจำ หรือ Sentimental Garden ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2010 ที่จัดขึ้น ณ ลานประกวด Garden Zone ชาเลนเจอร์ 1 อาคารอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2553
และในเย็นวันที่ 6 พฤศจิกายน ผลงานของนางสาวศิลป์ศุภา โชติวิจิตร นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฯ สวนหมายเลข 4 Mind Memory ได้รับรางวัลมหาชน อีกหนึ่งรางวัล
โดยจาก 10 สวนที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในงานนี้มีผลงานของนิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัล 2 รางวัลและอีกผลงานหนึ่งเข้ารอบจัดแสดง คือ สวนหมายเลข 7 ไม่ลืมเรื่อน
4_mind meory7_Maii Leum Reun

"หลายคนเคยมีความประทับใจกับเรื่องราวหรือสิ่งของชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งเมื่อเห็นครั้งใดก็อดที่จะรำลึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้... บ้านและสวนจึงขอเชิญชวนนักออกแบบมาร่วมย้อนรำลึกถึงความทรงจำดีๆ โดยนำสิ่งของสุดประทับใจ มาจัดตกแต่งสวน พร้อมสื่อความหมายเหล่านั้น ผ่านการประกวด สวนแห่งความทรงจำ

สวนหมายเลขที่ 3 สวนอาม่า - โดยนางสาวธิชาธร ลิมป์สุทธิรัชต์ นิสิตชั้นปีที่ 4
สวนหมายเลข 4 Mind Memory - โดยนางสาวศิลป์ศุภา โชติวิจิตร นิสิตชั้นปีที่ 3
สวนหมายเลข 7 ไม่ลืมเรื่อน - โดยทีมนางสาวพัณณิตาพนิตภราดร, นายอภิชาติ บุญญประภาสิทธิ์ และ นางสาวอคัมย์สิริ ล้อมพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 3

Labels:


Thursday, November 04, 2010

CPAC Porous Concrete

ส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาด บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัด ของ CPAC ในเครือ SCG นำโดย คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ ผู้จัดการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตและบริการ ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คอนกรีตพรุนซีแพค CPAC Porous Concrete ให้กับทางรองอธิการบดี รศ.เลอสม สถาปิตานนท์ สำนักบริหารระบบกายภาพ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์จากภาควิชาฯเข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ รศ.นิลุบล, อ.ภาวดี, อ.กนกวลี, รศ.ดร.อริยา และนิสิตปริญญาโทจากภาควิชาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30-10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจามจุรี 2

Labels: , , , ,


Wednesday, November 03, 2010

Special Lecture "Carbon Reduction" by GTZ

ภาควิชา Urban and Regional Planning จัดการบรรยายพิเศษอาหารสมองคนเมือง หัวข้อ "Carbon Reduction" โดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมัน GTZ ณ ห้องแสงอรุณ (116) เวลา 14.00-16.00 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมฟังการบรรยายและพูดคุยกับ GTZ

Labels: ,


Monday, November 01, 2010

ทัศนศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนากองสลาก


เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2553 อ.ภาวิณี อินชมภู และอ.สิรินทรา วัณโณ ได้พานิสิตเข้าสำรวจพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์เก่าและกองสลากฯ เพื่อเป็นพื้นที่แบบฝึกหัดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในวิชา La Studio III

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?