Friday, November 25, 2016

การนำเสนองานขั้นสุดท้าย วิชา LA Design Studio VI : Studio Option Pre-Thesis

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 -17.30 น. ได้มีการนำเสนอผลงานออกแบบ Pre-Thesis ในวิชา LA Design Studio VI (Studio Option) โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการที่นิสิตเลือกเป็นแบบฝึกหัด Pre-thesis มาชมการนำเสนอและแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้วยโครงการจริง โดยมีรายชื่อวิทยากรดังนี้
  1. คุณ ภาสินี ญาโณทัย - ทายาทรุ่นที่ ๔ ของหมอหวาน และ คุณ มงคลศรี เจนจรัสสกุล - เภสัชกรยาไทย ร้านหมอหวาน (ร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย บ้านหมอหวาน) 
  2. คุณ พูลทรัพย์ เจตลีลา (ป้าจาย Green Market Founder) 
  3. ผศ. ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า - คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  4. คุณ พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ - บริษัท รังสรรค์ แอนด์ พรรษิษฐ์ สถาปัตย์ จำกัด
  5. ผศ. ดร. รัชดา ธนาดิเรก
  6. คุณ หทัยดิส มุ่งถิ่น  รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและรายการ สถานีโทรทัศน์ PPTV

Labels: , ,


Monday, November 14, 2016

ทัศนศึกษา โครงการสวนป่าลำพูบางกระสอบ


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ประจำวิชา 2504253 ความคิดเชิงสร้างสรรค์และวิพากษ์ (Creative and Critical Thinking) พานิสิตภาควิชาฯ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน เดินทางทัศนศึกษา โครงการสวนป่าลำพูบางกระสอบ และสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกะเจ้า รับฟังบรรยายจากคุณสุกิจ พลับจ่าง ผู้ริเริ่มโครงการกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ลำพูบางกระสอบ” กลุ่มเครือข่ายรักษ์คุ้งบางกะเจ้า และ ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ นักกีฏะ นักวิชาการด้านหิ่งห้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่โครงการภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่มีกฎหมาย ผังเมือง และความซับซ้อนเชิงนิเวศต่างๆ ของโครงการสวนป่าลำพูบางกระสอบ ซึ่งเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้นิเวศและหิ่งห้อย และสวนสาธารณะในรูปแบบสวนป่า สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์เกษตรกรรมท้องถิ่น เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ พูดคุย กับกลุ่มเครือข่ายรักษ์คุ้งบางกะเจ้า โครงการและศึกษาพื้นที่จริง

Labels: , ,


Thursday, November 10, 2016

ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ : สานต่อพระราชปณิธานฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559  นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฯ จำนวน 4 คน ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ณ สถานีฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) เพื่อนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมือง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดตามพระราชดำริ "สานต่อพระราชปณิธาน" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
รายการพิเศษดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้

โดยทั้ง 4 โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโครงการพระราชดำริ ผ่านโครงงานนำเสนอในรายวิชา Creative And Critical Thinking โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก

Labels: , ,


Wednesday, November 09, 2016

โครงการบริการวิชาการ : อนุสาวรีย์ พณฯ มล. ปิ่น มาลากุล ที่ รร เตรียมอุดมศึกษา

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ทางผู้อำนวยการ ดร. ปรเมษฐ์ โมลี ได้มีดำริให้จัดทำโครงการออกแบบอนุสรณ์สถาน พณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล เพื่อประดิษฐาน ณ สนามหน้าหอประชุม โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ณัฐริกา อดุลย์วิทยากร / ณิชณัฐ จริยพงศ์รัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาฯ และศิษย์เก่า รร.เตรียมอุดม ได้ร่วมออกแบบและนำเสนองานแบบร่างครั้งที่ 1 ต่อที่ประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?