Tuesday, September 27, 2016

ความร่วมมือด้าน Internship Program กับต่างประเทศ


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 Lee Chong Hong, Principal ของบริษัท Just Right Design sdn bhd จากประเทศมาเลเซียและทีมงาน. ได้เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับทางภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม โดยมีหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวดี อังศุสิงห์ อาจารย์ภาวิณี อินชมภูและ อาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ให้การต้อนรับเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในโครงการฝึกงานของนิสิตระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนในปีต่อไป

Labels: , , ,


Friday, September 23, 2016

2016 International Symposium on Architectural Interchange in Asiaขอแสดงความยินดีกับนิสิตปีบัณฑิต
1. นางสาวกมลกร แช่มช้อย 
2. นายณภัทร พจน์ชพรกุล 
3. นายภูริต ชีระนังสุ 

ที่ได้ส่งผลงานเข้าประกวด The 11th International Symposium on Architectural Interchange in Asia: Student Design Competition 2016 และได้ เข้ารอบ 1 ใน 10 ทีม ร่วมเดินทางไป Workshop และนำเสนองานกับกรรมการที่ Tohoku University Kawauchi Campus เมืองเซนได (Sendai) ประเทศญี่ปุ่น
ผลงานของนิสิตทั้ง 3 คนได้ร่วม workshop ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน ได้รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดแบบครั้งนี้

Labels: ,


Thursday, September 22, 2016

ILAM Green Quest Excursion

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 คณะกรรมการสถาบันภูมิสถาปนิกมาเลเซีย (ILAM - Institute of Landscape Architects Malaysia) จำนวน 13 คน นำโดย Assoc Prof LAr. Dr. Osman bin Mohd Tahir (President, Institute of Landscape Architects Malaysia) · Dean, Faculty of Design & Architecture, UPM เดินทางมาศึกษาและประสานความร่วมมือกับภูมิสถาปนิกและภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ภายใต้โครงการทัศนศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง Green Quest Technical Tour : CPD Planning Excursion. โดยการนี้ทาง รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ วิรัชกิจ ภาควิชาฯ สำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สนง. LAB และ Shma Soen ร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการทางภูมิสถาปัตยกรรม และประชุมประสานความร่วมมือนานาชาติ

โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ วิรัชกิจ ภาควิชาฯให้การต้อนรับ ในช่วงเช้าได้นำชมนิทรรศการโครงการการพัฒนาพื้นที่อุทยาน๑๐๐ปี สวนหลวงสแควร์ การวางแผนกายภาพสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานสวนป่าในกรุง ช่วงบ่ายได้นำชมโครงการลานกีฬาพัฒน์ และร่วมเข้าประชุมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ที่อาคารสภาสถาปนิก

 

Labels: , ,


Wednesday, September 21, 2016

LA Con Tech: excursion to AIT

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ นำนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัศนศึกษาในวิชา LA Con Tech จากนั้นเข้าร่วมประชุมสมัชชาแม่น้ำ ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร BACC

Labels: , ,


Wednesday, September 14, 2016

PARE : International Students Workshop, Hokkaido University

นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 จากภาควิชาจำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส. นีลปัทม์ โพธิ์สุวัฒนากุล และนาย พชร ภู่กำชัย ได้รับการคัดเลือกจากโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการ International Students Workshop PARE : Population - Activities - Resources - Environment ภายใต้ Theme : The relationship between watershed environments and hydrological data and reduce the vulnerability by improving watershed environments in Asian countries river basins ที่ Hokkaido University ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 14 กันยายน ทั้งนี้นาย พชร ภู่กำชัย ได้เป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ PARE ต่อที่มหาวิทยาลัย Hokkaido อีก 1 ภาคการศึกษาภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา Prof Dr Hajime Matsushima เพื่อทำงานวิจัยต่อเนื่องจากวิชา Special Topic (รศ.ดร.อริยา อรุณินท์)

Labels: , , ,


Sunday, September 04, 2016

2017 International Archiprix Student Awards

ผลงานของ นายพิชยุตย์ ลวดสูงเนิน นิสิตภาควิชาฯ ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการประกวดแบบระดับนานาชาติ 2017 Archiprix International Hunter Douglas Awards : a biennial competition of the best graduation projects ซึ่งในปีนี้จะมีการร่วม workshop ของผลงานทั้งหมดที่ประเทศอินเดีย
---
หัวข้อ FROM POST-QUARRY TO POST-LIFE : REVIVIFICATION OF THE EXPIRED PITCH

Location: Thailand | Kanchanaburi
Designer(s): Pitchayut Luadsoongnern
 Chulalongkorn University Faculty of Architecture
Tutor(s): Pavinee Inchompoo / Assist Prof Dr Rujiroj Anambutr
ASIA | THAILAND | BANGKOK
Dispcipline: Landscape Design
Categories: industry, cultural, transformation
The Archiprix International 2017 is organized in cooperation with CEPT University in Ahmedabad, India.

[ดูผลงานทางเว็บไซต์ Archiprix]

Labels: , ,


Saturday, September 03, 2016

Landscape Forum : Innovative Landscape Heritage


โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างกลุ่มภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 7สถาบัน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวความคิด "Innovative Landscape Heritage" เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 11.30-15.00น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งของการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
โดยทางภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพในการสัมนาครั้งนี้ และ ผศ.ปารณ ชาตกุล เป็นตัวแทนภาควิชาฯ นำเสนอผลงานวิชาการครั้งนี้


Labels: , , , ,


Thursday, September 01, 2016

2016 ASLA Student Awards

ขอแสดงความยินดี กับ น.ส. ปณิธาน กาสินพิลา บัณฑิตภาควิชาฯ ที่ได้ร่วมประกวดผลงานระดับนักศึกษานานาชาติ 2016 ASLA Students Awards ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีรายละเอียดดังนี้

AWARD OF EXCELLENCE in Analysis & Planning
"Amphibious Culture: Harmonizing Between Life and Seasonally Flooded Forest"
Panithan Kasinphila, Student Affiliate ASLA | Undergraduate |
Faculty Advisors: Dr. Danai Thaitakoo, Ms. Ginggal Metchanum Chulalongkorn University

ดูผลงานได้ที่ website 2016 ASLA Student Awards

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?