Monday, August 29, 2016

Young FIT : The Governor ผู้ว่าหน้าใหม่

พี่ๆทีมงานจากสถาบัน FIT - Future Innovative Thailand ผู้จัดรายการคิดสร้างชาติ ปี 2 "The Governor ผู้ว่าฯหน้าใหม่" พบกับนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฯ ในรายวิชา Creative & Critical Thinking (โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ / ผศ. ดร. รัชดา ธนาดิเรก) ในชั่วโมงเรียน วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

Labels: , ,


Thursday, August 18, 2016

นิสิตผู้รับทุนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 – 9.45 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มอบ ทุนรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นิสิตภาควิชาฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
 ชั้นปีที่ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ – นามสกุล เกรดเฉลี่ย
ปี 1 583 44024 25 น.ส. กฤตพร ศิริโภค 3.39
ปี 2 573 44293 25 น.ส. มณฑนา อริยาดิเรก 3.66
ปี 3 563 44395 25 น.ส. วรัชยา เจริญผล 3.67
ปี 4 553 44336 25 น.ส. ศุภิสรา กิจพิพิธ 3.80 

และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้มอบทุนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ให้บัณฑิตที่จบการศึกษา ที่ได้คะแนนในวิชาด้านการออกแบบและด้านการก่อสร้างสูงที่สุดโดยพิจารณาจากผลการเรียนในชั้นปี 4 และ 5 มีจำนวน 3 ราย ได้แก่
1. น.ส. ปณิธาน กาสินพิลา
 2. น.ส. ภาวิตา บัวเลิศ
 3. นาย รัฐธนินท์ ผิวสุข

Labels: ,


Wednesday, August 17, 2016

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดแบบ Planning and Landscape Architecture Design 2016 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้มีการคัดเลือกผลงานออกแบบในรอบแรกโดยคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ และให้นิสิตนำเสนอผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ในการนี้ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ CEO ของบริษัทฯ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแบบดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ 5734425825 นางสาว พิชญา พัฒนาไพศาล ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 3

2. รางวัลรองชนะเลิศ 5734412625 นาย ธนัตถ์ สุคนธบุษย์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 3Tuesday, August 16, 2016

Site Visit : 2504490 LA STUDIO IV

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 รายวิชา 2504490 LA STUDIO IV โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาขี้เหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดให้มีกิจกรรม Studio site survey นำโดย อ.ภาวิณี อินชมภู  อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์  อ.อรอำไพ สามขุนทด   ผศ.สิรินทรา วัณโณ  นำนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 42 คนเข้าสำรวจพื้นที่โครงการ วัดเขาขี้เหล็ก เป็นวัดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพระพุทธฺศาสนา การศึกษาธรรมะ งานพิธีกรรมทางศาสนา หรืองานรื่นเริงประจำปีและงานเฉพาะกิจต่างๆ ส่งผลให้วัดเริ่มมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เช่น กุฏิ ศาลาปฏิบัติธรรม ฯลฯ
โดยขณะนี้มีการสร้างโบสถ์ใหม่ซึ่งได้รับการออกแบบโดย อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี และนอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องความเหมาะสมในการใช้งานลานจอดรถขนาดใหญ่ของวัด ซึ่งได้เห็นว่าหากปล่อยให้เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆโดยไม่มีการกำหนดผังบริเวณและการออกแบบภูมิทัศน์ที่ชัดเจน ในไม่ช้าอาจเกิดการขัดแย้งกันในเรื่องของการใช้งาน ทั้งอาจส่งผลถึงบรรยากาศของวัดที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาพุทธศาสนาทางวัดจึงขอความร่วมมือจากทางภาควิชาฯ ในการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางภาควิชาเห็นสมควรให้นิสิตได้ใช้โอกาสนี้ในการฝึกออกแบบศาสนสถานและส่งเสริมจิตสาธารณะในการออกแบบเพื่อสาธารณะ

Labels: , , , ,


Monday, August 15, 2016

บรรยายพิเศษ TALA Workshop


เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559 ภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิด กิจกรรม TALA Student Workshop 2016 'EMERGENT BANGKOK ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ซึ่งเป็นกิจกรรม workshop โดยนักศึกษาภูมิสถาปัตยกรรมจาก 5 สถาบัน จุฬาฯ, เกษตรฯ, ธรรมศาสตร์, แม่โจ้ฯ, มหาสารคามฯ ร่วมกับบริษัทภูมิสถาปนิก 4 บริษัท ใช้เวลา 3 สัปดาห์เพื่อค้นหาและเจาะลึกถึงการเกิดขึ้นของพื้นที่ กิจกรรม และระบบนิเวศน์หลายๆมิติ (ธรรมชาติ-มนุษย์)ในเมือง

กิจกรรมครั้งต่อมา คือการนำเสนองาน ในวันที่ 15 ส.ค. 13.00 น. สตูดิโอ ชั้น 8 คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ โดยมี ผศ. สิรินทรา วัณโณ ประสานงานนิสิตภาควิชาฯ และในวันที่ 3 ก.ย. 15.00น. Final presentation ห้อง Auditorium หอศิลป์ฯกรุงเทพ (BACC) ภายในงาน TALA NIGHT 2016

Labels: , ,


Wednesday, August 10, 2016

หนังสือการออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม

หนังสือเล่มใหม่จากคณาจารย์ภาควิชา ชื่อ "การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม" โดย หัวหน้าภาควิชาฯ ผศ. ภาวดี อังศุสิงห์

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?