Monday, March 28, 2011

วิทยากรการอบรมสัมมนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนา "การตรวจติดตามและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ" ณ ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ผู้เข้าฟังการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนคนพิการในภาคกลาง จำนวน 100 คน

Labels:


ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภ.สถ.บ.อาจารย์ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์
ได้รับเชิญให้บรรยายแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภ.สถ.บ. ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากค่าฤดูร้อน CU Summer Camp จำนวน 200 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมนิสิตเก่า ( ห้อง 329) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

Labels:


Sunday, March 20, 2011

Esan Architect 2011/1 [งานสถาปนิกอีสาน ’๕๔/๑]

งานสถาปนิกอีสาน '๕๔/๑ หรือ Esan Architect 2011/1 ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ช่วงเช้า : “Green Environment” รศ. ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Green Design and Planning" โดยสัมมนาวิชาการ ณ ห้องกรรณิการ์บอลรูม โรงแรมพิมานการ์เด้น จังหวัดขอนแก่น จัดโดย กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ แนวคิดหลักของการจัดงานในครั้งนี้ คือ “เขียวยั่งยืน(Sustainable Green)” ทั้งนี้ ได้มีการวางเป้าหมายการจัดงานเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ส่งเสริมความรู้ การพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานอาชีพสถาปัตยกรรมในการพัฒนาความเป็นอยู่ของท้องถิ่นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน โดยมีผู้ร่วมสัมมนาเป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ วิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพด้านรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ นักเรียน นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาผังเมือง สาขาออกแบบตกแต่งภายใน สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และสาขาที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงผู้เข้าร่ วมชมงานจากสมาคมสถาปนิกและวิศวกรก่อสร้างลาว และประชาชนผู้สนใจทั่วไป กลุ่มผู้ร่วมจัดงานได้แก่
๕.๑. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน
๕.๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๕.๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
๕.๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
๕.๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕.๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๕.๗. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
[more info]

Labels:


Saturday, March 12, 2011

ประชุมงานวิจัยโลกร้อน


วันที่ 11 มีนาคม 54 อาจารย์กนกวลี สุธีธร ร่วมประชุมวางแผนงานวิจัยในหัวข้อ Ecological Footprint ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยใน Cluster โลกร้อน ร่วมกับ ดร.นฤมล หิญชีระนันทน์ อรุโณทัย ดร. ศยามล เจริญรัตน์ และ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย ที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels:


Friday, March 11, 2011

"Super Skywalk" ที่ ASA Center @ Siam Discovery

การเสวนา "Super Skywalk" ที่ ASA Center @ Siam Discovery ชั้น 5 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 18.30 น.-21.00 น. คุณชญา ปัญญาสุข อุปนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เป็นตัวแทนภูมิสถาปนิก ร่วมแสดงความเห็น กับนักวิชาการ อ. ขวัญสรวง อติโพธิ, ผศ. ดร.พนิต ภู่จินดา, คุณภารนี สวัสดิรักษ์, สมาคมนักผังเมืองไทย, สถาปนิก, ภูมิสถาปนิก, นักผังเมือง อิโคโมสไทย และเครือข่ายประชาคมราง และผู้สนใจบ้านเมือง ฯลฯ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

Labels:


Friday, March 04, 2011

รศ.จามรี รับเชิญร่วมงานกับ INDA ใน วิชา Architectural Design V


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล รับเชิญจาก อ. Nilay Mistry, RLA, ASLA ร่วมงานกับหลักสูตร INDA ในการตรวจพิจารณาแบบร่าง mid term วิชา INDA 2541412 ::: Architectural Design V ::: Final Project Studio "Performative Public Space: An Urban Landscape in 21st Century Bangkok."

Labels: ,


คณะกรรมการศึกษาละจัดทำผังเมืองประเทศ


ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาละจัดทำผังเมืองประเทศ (คำสั่งผู้ตรวจการแผ่นดินที่ 2/2554) และร่วมประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น. ที่ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B โดยมี ศ.ศรีราชา เจริญพานิชย์ เป็นประธานกรรมการฯ

Labels: ,


ประชุมเรื่องยุทธศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 11.30-14.00 น. ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4 เรื่องยุทธศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ในโอกาสจุฬาฯ100 ปี

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 11.30-13.30 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์กลุ่ม Think-Tank ที่ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4 เรื่องยุทธศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ในโอกาสจุฬาฯ100 ปี เกี่ยวกับ จิตสาธารณะการบริการสู่สังคม

Labels: ,


The Urban Research Plaza (URP) 9th Urban Culture Forum

เมื่อวันที่ มีนาคม 2554 เวลา 12.30-16.30 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมฟังบรรยาย และทำ workshop pre-forum ในการประชุมนานาชาติ The Urban Research Plaza (URP) 9th Urban Culture Forum ที่ห้องประชุม 708 ตึกบรมราชกุมารี

Labels: ,


Wednesday, March 02, 2011

CU-GDLN Video conference

Chulalongkorn University-Global Development Learning Network (CU-GDLN) จัดการประชุม video conference หัวข้อ "Open-source risk v. Proprietary risk models" เมื่อวันที่ 2 มีนาคม2554 เวลา 9.00 - 12.00 น. (BKK time) ที่ e-Learning room, ชั้น 3 Center of Academic Resources (CAR) [ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอกลาง)] รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุมผ่านเครือข่ายรวมกับ 11 พื้นที่ทั่วโลก

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?