Wednesday, May 23, 2018

รายการขับเคลื่อนประเทศไทย ประเด็นการฟื้นฟูปลูกป่า กรณีบ้านพักตุลาการฯ

ดร. ดนัย ทายตะคุ อาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และ คุณพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ร่วมให้สัมภาษณ์กับนายกสภาสถาปนิก ในรายการขับเคลื่อนประเทศไทย ประเด็นการฟื้นฟูปลูกป่า กรณีบ้านพักตุลาการฯ
ตอนที่ 2 : ประเด็นการฟื้นฟูปลูกป่า "ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก" https://youtu.be/OST30loZlZc
(ตอนที่ 1 ดูรายการย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/wFJ8uVJ7Um4)

 

Labels: ,


Friday, May 04, 2018

โครงการอโศก ร่วมใจเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นิสิตปีที่ 3 ภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้สอนวิชา LA Design Studio 3 ร่วมกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกวดแบบปรับปรุงพื้นที่ถนนอโศกมนตรี ภายใต้โครงการ "อโศกร่วมใจ" ซึ่งเป็นโครงการออกแบบโดยมีส่วนร่วม ผ่านการรับฟังความเห็นแบบร่างกับประชาคมอโศก เมื่อ 29 มีนาคม 2561

โดย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอาสาอโศก ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับรางวัลทีมละ 20,000 บาท ได้แก่
1. ทีมสวนสานอโศก 

2. ทีมเดินได้เดินดี 

Labels: , , , , , ,


Thursday, April 05, 2018

ทัศนศึกษา Toyota Eco Forest & PTT Metro Forest


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อ. ประภัสร ติรณะรัต Associate Prof Dr Kenta Fukagawa และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษา2วิชาร่วม Creative & Critical Thinking และ LA Tech/Con 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเเละความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” (Toyota Biodiversity and Sustainability Learning Center) และ ปตท ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง (PTT Metro Forest) ซึ่งได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดการปลูกป่านิเวศตามหลักการปลูกป่าของ ศ.ดร.อากิระ มิยาวากิ โดยป่านิเวศทั้ง2แห่งนี้ เป็นป่านิเวศในโรงงานและพื้นที่รกร้าง และเป็นโครงการ CSR
ที่ประสบผลสำเร็จที่สุด ให้นิสิตได้มีโอกาสได้ศึกษา เพิ่มพูนความรู้และทักษะนอกห้องเรียน เกี่ยวกับเทคนิคการฟื้นฟูพื้นที่ และเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับโครงการประเภทเดียวกันได้ในอนาคต

Labels: , , ,


Tuesday, March 13, 2018

วิทยากรจากองค์การสวนสัตว์ ร่วมแสดงความเห็นในการนำเสนองานออกแบบสวนสัตว์รังสิต

ภาควิชาฯ ขอขอบคุณ วิทยากรจากองค์การสวนสัตว์ ร่วมแสดงความเห็นในการนำเสนองานออกแบบขั้นสุดท้าย โครงการสวนสัตว์รังสิต เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ในรายวิชา LA Design Studio 3 ชิ้นที่ 1


Labels: , , , , ,


Saturday, March 10, 2018

The 5th Wenke Cup : Design completion

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเชิญไปรับรางวัล The 5th Wenke Cup : Design completion จาก บริษัท Shenzhen Wenke Landscape Co Ltd Third Award: PALIMPSEST ที่ประเทศจีน ดังนี้
โดย ผศ. สิรินทรา วัณโณ และนิสิตภาควิชาฯ สุปรียานันท์ ตีระวนิชพงศ์ เป็นตัวแทนเดินทางไปรับรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561

Labels: , ,


Saturday, February 24, 2018

บทความวิจัยตีพิมพ์ในฐาน Scopus

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้ บทความจากงานวิจัยของ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชา ได้รับการตีพิมพ์ในฐานวารสารระดับนานาชาติ ISI/Scopus จำนวน 2 บทความ ได้แก่

  1. The integration of human thermal comfort in an outdoor campus landscape in a tropical climate — vol.14, issue 44, collect date 2018-02-14 10:43:26 Author(s) — Aruninta A. Kurazumi Y. Fukagawa K. Ishii J. Source — International Journal of GEOMATE 
  2. Refuge behaviour from outdoor thermal environmental stress and seasonal differences of thermal sense in tropical urban climate — vol.291, issue 1, collect date 2018-02-09 09:21:53 Author(s) — Kurazumi Y. Ishii J. Fukagawa K. Kondo E. Aruninta A. Source — IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Labels: , ,


Saturday, February 17, 2018

วิทยากรหัวข้อการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง รุ่น 4 : การออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมในงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ โดยมีวิศวกร เจ้าหน้าที่โยธา และพนักงานท้องถิ่นร่วมอบรมประมาณ 60 คน
และในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญจาก SIIT : Sirindhorn Institute of Technology บรรยายในหัวข้อ Sustainable Best Management Practice in Land Planning สำหรับ International Workshop : PARE Spring School ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

Labels: , ,


Tuesday, January 02, 2018

นักวิจัยอาคันตุกะจากญี่ปุ่น

Assoc Prof Dr Kenta Fukagawa จาก Kyushu Sangyo University ประเทศญี่ปุ่น สาขาที่เชี่ยวชาญ Environmental Science : Human thermal comfort ได้รับเชิญมาร่วมทำวิจัยที่ภาควิชาฯ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 7 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนทุนสมทบสำหรับอาจารย์/นักวิจัย/ศิลปินจากต่างประเทศ ทั้งนี้ Assoc Prof Fukagawa จะทำการวิจัย หัวข้อ Effect of the water landscape on the human thermal sensation- Analysis on the cultural differences between Thailand and Japan โดยวิจัยร่วมกับ รศ.ดร. อริยา  อรุณินท์

Labels: , ,


Tuesday, November 28, 2017

การนำเสนอวิทยานิพนธ์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อ 27-28 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม รับเชิญเป็นกรรมการ ในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรม  ของนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Labels: ,


Friday, November 24, 2017

2017 GeoMatE International Conference, Tsu, Mie, Japan
ระหว่างวันที่ 21-24 พย. 2560 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุม, Chair session, และเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติทางด้าน Geotechnique, Construction Materials, and Environment ครั้งที่ 7 : 2017 GeoMatE Conference ณ Mie ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ The Integration of Outdoor Human Thermal Comfort in Tropical Climate Campus Landscape: Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Labels: , , ,


Sunday, November 19, 2017

วิทยากรให้นิสิตภาควิชาวิศวกรรททรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ รับเชิญเป็นวิทยากรนำชม คลองลัดโพธิ์และพื้นที่บางกะเจ้า ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Labels: ,


Friday, November 10, 2017

SILA Student Design Awards


10 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตจากภาควิชาฯ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ SILA Student Design Awards หลายรางวัลดังต่อไปนี้
💠 นิธิรัชธ์ แช่มชื่น silver in outstanding graphics presentation and merit in best design showcase
💠 ชวาล ชีวรุโนทัย, bronze in outstanding graphics presentation
💠 โสรัฐ สิทธิดำรง, gold in outstanding graphics presentation and merit in best design showcase

Labels: ,


Thursday, November 09, 2017

งานวิรัชกิจภาควิชาฯ และความร่วมมือระหว่างประเทศ


วิรัชกิจภาควิชาฯ ได้พบปะประชุมกับสถาบันทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

Labels: , , , ,


Sunday, November 05, 2017

2017 IFLA APR Congress


คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมเป็น Scientific Committee / Editorial Board Members , Chair ที่ปรึกษา และกรรมการหลายคณะ ในการประชุมวิชาการ/วิชาชีพ ระดับนานาชาติ ของสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก 2017 IFLA APR Congress ซึ่งจัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ระหว่าง 2-5 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้ theme : Blue | Green | Culture

Labels: , , , , , , , , , ,


Thursday, November 02, 2017

IFLA APR 2017 International Student Competitionนิสิตจากภาควิชา ได้รับรางวัลที่ 2-3 ในการประกวดแบบระดับนานาชาติ IFLA APR 2017 International Student Competition ดังนี้


Labels: ,


Wednesday, November 01, 2017

2017 IFLA APR Student Charrette


ระหว่างวันที่ 30 ตค.-1 พย. 2560 ภาควิชาฯ โดย รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ อ.ภาวิณี อินชมภู อ.ดร. ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ผศ. สิรินทรา วัณโณ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด International Students Workshop : 2017 IFLA APR Students Charrette ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 2017 IFLA APR Congress ที่สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ (2-5 พย. 2560) โดยเป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ร่วมกิจกรรมการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ในพื้นที่บางกะเจ้า Reexamining + exploring Bangkrachao GREEN ISLAND

Labels: , , , , , ,


Saturday, October 28, 2017

ผู้เขียนพบนักอ่าน ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชาฯ ผู้เขียนหนังสือ การออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม และ Landscape Architectural Design and Construction Technology ร่วมงาน ผู้เขียนพบนักอ่าน ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ณ บูธสำนักพิมพ์จุฬาฯ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Labels: ,


Saturday, September 30, 2017

International juror : SILA Awards & PALA Gantim Awards


อาจารย์ภาควิชาฯ  รศ.ดร. อริยา อรุณินท์  ในฐานะ IFLA Delegate และผู้เขียนหนังสือ Landscape Architectural Design and Construction Technology ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินรางวัลทางวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ระดับนานาชาติ 2 รายการ ได้แก่
1) 2017 SILA Awards โดย Singapore Institute of Landscape Architects
2) 2017 Gantim PALA Awards โดย Philippine Association of Landscape Architects

Labels: , ,


Tuesday, September 19, 2017

Survey for the attitude toward river environment of Chao Phraya River

ระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน พ.ศ. 2560 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และนิสิตปริญญาโท ได้แก่ พชร ภู่กำชัย และ ตวงพร ปิตินานนท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเดินทางศึกษาวิจัยกับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามความร่วมมือทางวิชาการนานาชาติ PARE consortium universities กับอาจารย์นักวิจัย Dr. Hajime Matsushima จากมหาวิทยาลัย Hokkaido University เพื่อสำรวจแม่น้ำเจ้าพระยา (Survey for the attitude toward river environment of Chao Phraya River by residents) ในโครงการวิจัยหัวข้อ “Reducing the vulnerability of riverine ecosystems in Asia based on analysis of watershed environments and hydrological data” ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อยุธยา นนทบุรี กรุงเทพ และสมุทรปราการ

Labels: , , ,


Monday, August 28, 2017

Hosting MUCU-IDW 2017 International Design Workshop @จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


The International Design Workshop ระหว่าง Meijo University และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MUCU-IDW 2017) หัวข้อ "Hydro Culture" โดยมีคณาจารย์ ภูมิสถาปนิก สถาปนิก นิสิต นักศึกษา จาก 2 มหาวิทยาลัยได้แก่ Meijo University และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2560 ลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ และทัศนศึกษาเพื่อออกแบบในพื้นที่ชุมชนคลองบางหลวง ครั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ กิจกรรม MUCU-IDW นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา LA Con Tech / LA Design Stu VI (Studio Option) โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 จำนวน 3 คน ปริญญาโท 3 คน รายวิชาเป็นการปฏิบัติงานค้นคว้าออกแบบและทัศนศึกษา และนำเสนอผลงานออกแบบ

Labels: , ,


Sunday, August 20, 2017

2017 IWUL : International Workshop on Urban Landscape @University of Seoul


The International Workshop on Urban Landscape (IWUL 2017) หัวข้อ "Plazas and Squares: Redefining Urban Voids" โดยมีคณาจารย์ ภูมิสถาปนิก สถาปนิก นิสิต นักศึกษา จาก 4 มหาวิทยาลัยใน 4 ประเทศได้แก่ University of Seoul, Tokyo City University, Istanbul Technical University และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2560 ลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบวางผัง และทัศนศึกษาเพื่อออกแบบในพื้นที่ Urban Plazas ครั้งนี้มหาวิทยาลัย University of Seoul เป็นเจ้าภาพ กิจกรรม IWUL นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2504413 LA Workshop โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 จำนวน 6 คน ปริญญาโท 2 คน รายวิชาเป็นการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศและทัศนศึกษางานวางผัง สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมระหว่างวันที่ 10-20 สิงหาคม 2560  ผศ.สิรินทรา วัณโณ  ได้รับเชิญจากทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วมเดินทางเป็น tutor ในครั้งนี้

Labels: , , ,


Friday, July 28, 2017

King Rama III Awards

นิสิตจากภาควิชาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” เนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การประกวดออกแบบ “สวนลอยน้ำ” เนื่องในงาน วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสวนลอยน้ำ

โดยนิสิตจากภาควิชาฯ นางสาวณิชา จงเกรียงไกร ชนะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 [ทีม มาคนเดียว] ผลงานชื่อ The Backyard

และนอกจากนี้ ยังมีผลงานได้รับการคัดเลือกจัดแสดง อีกหนึ่งชิ้น ได้แก่ ทีม Na Laan Young Blood (ณ ลาน ยังบลัด) ผลงานชื่อ จิ้มจุ่ม ประกอบด้วย นายกษิดิศ ดวงวราภรณ์ (หัวหน้าทีม) นายปาณัสม์ ชมชะนัด นางสาววนา ทันท่าหว้า

Labels:


Friday, July 21, 2017

สัมมนาวิชาการ: แนวคิดในการออกแบบสวนสัตว์สมัยใหม่ในประเทศไทย


อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอภิปรายเชิงเสวนาหัวข้อ " แนวคิดในการออกแบบสวนสัตว์สมัยใหม่ในประเทศไทย "  ในงานสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าและสวนสัตว์ครั้งที่ 11 และงานสัมมนาวิชาการนานาชาติสมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ ครั้งที่ 1 Conservation through Collaboration ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  ซึ่งงานนี้จัดโดยองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์

Labels: , ,


Friday, May 12, 2017

ประเมินผลงานโครงการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชน
อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์
 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประเมินผลงานออกแบบขั้นสุดท้าย ของนักศึกษาสถาปัตย์ฯ ชั้นปีที่ 3  ในโจทย์งานออกแบบ "โครงการสวนสาธารณะระดับชุมชน (Community Park)" ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.40 ณ ห้องปฏบัติการชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Labels: , ,


Tuesday, May 02, 2017

Final review : 2504392 Landscape Architectural Design Studio III

อาจารย์ประจำวิชา LA Design Studio III : Zoodio โครงการสวนสัตว์เด็ก ขอบพระคุณคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แก่
  • นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
  • น.สพ.ยงชัย อุตระ นายสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ดุสิต
  • และ คุณอุฬาริกา กองพรหม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย สวนสัตว์เขาเขียว
ที่สละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

Labels: , , , ,


Sunday, April 23, 2017

นิสิตภาควิชาฯ ร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (แชมป์ชิงแชมป์) รายการคิดสร้างชาติ ปี 2 The Governor ผู้ว่าฯหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 นาย กันติกร มหาโชติกุล  ที่ปรึกษา นายอัครวิชญ์ นราวิริยะกุล ผู้ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม ในการแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor"  ที่สถานี RSU Wisdom TV มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้พัฒนาโครงงานที่นำเสนอในรอบชนะเลิศของระดับภูมิภาค ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) 

นาย กันติกร มหาโชติกุล และ นายอัครวิชญ์ นราวิริยะกุล  เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรณีตัวอย่าง ย่านชุมชนแออัด Street Food และ พื้นที่ริมน้ำ โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 

ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ [การนำเสนอ] และ [ผลการตัดสิน]

Labels: , ,


Tuesday, April 18, 2017

Lecture series เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษ Lecture Series เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “40 ปี การศึกษาและวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ณ ห้อง 219 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels: ,


Monday, April 10, 2017

เข้าร่วมประชุม Zoo Design Conference ณ Wroclaw, Polandวันที่ 3-9 เมษายน 2560 อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ องค์การสวนสัตว์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม Zoo Design Conference ณ เมือง Wroclaw สาธารณรัฐ Poland โดยมี รศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ และ นางสาวอุฬาริกา กองพรหม เป็นผู้ร่วมการเดินทางไปประชุมในครั้งนี้

Labels: ,


Sunday, April 02, 2017

นิสิตภาควิชาฯ ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม รายการผู้ว่าหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 นาย อัครวิชญ์ นราวิริยะกุล  ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค : กทม ในการแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor"  โดยได้พัฒนาโครงงานที่นำเสนอในรายวิชา Creative And Critical Thinking โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก ได้ผ่านเข้ารอบแรก และชนะเลิศของระดับภูมิภาค ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) 

นายอัครวิชญ์ นราวิริยะกุล และ นาย กันติกร มหาโชติกุล เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรณีตัวอย่าง ย่านชุมชนแออัดคลองเตย โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท และได้เป็นตัวแทนเข้าชิงในรอบชิงรางวัลทุนการศึกษาและทัศนศึกษา Cool Japan ในรอบสุดท้าย

ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ 

Labels: ,


Friday, March 24, 2017

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ในวิชา LA Design Studio 3

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ สัตวแพทย์ประจำองค์การสวนสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ บรรยายเรื่องสวนสัตว์ ให้กับนิสิตภาควิชา ในวิชา LA Design Studio 3

Labels: , , , ,


Thursday, March 23, 2017

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ในวิชา LA Cons 3

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 รศ.ดร. สรวิศ นฤปิติ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษบรรยายเรื่อง Road Alignment Design สำหรับวิชา LA Cons 3

Labels: , ,


Wednesday, March 22, 2017

Subject Matter Expert ให้ The Asian Development Bank (ADB) Academy

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมเป็น Subject Matter Expert รับฟังการนำเสนอและให้ความเห็น (Approach Critique) ต่อผลงานการทำ Workshop การนำเสนอโครงการ ของตัวแทนจากนานาชาติ จัดโดย The Rockefeller Foundation’s Global Resilience Academy (GRA) and the Asian Development Bank (ADB) ที่ โรงแรม Aetas Bangkok

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?