Friday, October 26, 2018

ทัศนศึกษา 2504490 LA DSGN IV อุทยานเขาหินงู

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 รายวิชา2504490 LA DSGN STUDIO IV นำนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน เดินทางไปอุทยานเขาหินงู เพื่อทำการสำรวจพื้นที่โครงการในการศึกษาออกแบบชิ้นที่ 2 นำโดย อ.ภาวิณี อินชมภู  อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ผศ.สิรินทรา วัณโณ และอ.พิณ อุดมเจริญชัยกิจ

Labels: , , , , ,


Thursday, October 25, 2018

ทัศนศึกษาวิชา 2504273 La Plants&Horticulture I


เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 ผศ.ปารณ ชาตกุล และ ผศ.สิรินทรา วัณโณ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 38คน เดินทางทัศนศึกษาไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น Namtok Sam Lan National Park และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช Sakaerat SERS เพื่อศึกษาพืชพรรณในป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง

Labels: , , , ,


Tuesday, October 23, 2018

Scopus Conference Publication


อาจารย์และนักวิจัยอาคันตุกะ ได้แก่ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ และ Assoc Prof  Dr Kenta Fukagawa นำเสนอและตีพิมพ์ผลงานใน Conference ในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus 2 ชิ้นดังต่อไปนี้

Labels: , ,


Thursday, October 11, 2018

ร่วมพิธีรับรางวัลประกวดแบบ + เสวนาไม้เสม็ดในพื้นที่ป่าพุควรเคร็งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
อาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้พานางสาวอติกานต์ บำรุงวุทธิ์ และ นางสาวอติพร ทุเรียนทอง นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 เข้ารับรางวัลจากการประกวด การพั
ฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็กประจำปี 2561 จากคณบดีคณะวนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก และได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาไม้เสม็ดในพื้นที่ป่าพุควรเคร็ง (พื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา) ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?