Friday, March 24, 2017

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ในวิชา LA Design Studio 3

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ สัตวแพทย์ประจำองค์การสวนสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ บรรยายเรื่องสวนสัตว์ ให้กับนิสิตภาควิชา ในวิชา LA Design Studio 3

Labels: , , , ,


Thursday, March 23, 2017

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ในวิชา LA Cons 3

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 รศ.ดร. สรวิศ นฤปิติ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษบรรยายเรื่อง Road Alignment Design สำหรับวิชา LA Cons 3

Labels: , ,


Wednesday, March 22, 2017

Subject Matter Expert ให้ The Asian Development Bank (ADB) Academy

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมเป็น Subject Matter Expert รับฟังการนำเสนอและให้ความเห็น (Approach Critique) ต่อผลงานการทำ Workshop การนำเสนอโครงการ ของตัวแทนจากนานาชาติ จัดโดย The Rockefeller Foundation’s Global Resilience Academy (GRA) and the Asian Development Bank (ADB) ที่ โรงแรม Aetas Bangkok

Labels: , ,


อนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพขององค์การสวนสัตว์
วันที่ 22 มีนาคม 2560 รศ.จามรี จุลกะรัตน์ และ อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญจากองค์การสวนสัตว์ฯ ให้ร่วมเป็นอนุกรรมการด้านวิชาการและกายภาพ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในองค์การสวนสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนการออกแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลก (WAZA)

Labels: , ,


Tuesday, March 21, 2017

ร่วมประชุมทางวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เรื่องกฎหมายวิชาชีพควบคุม

เมื่อ 21 มีนาคม 2560 เวลา 18.00-21.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยร่วมประชุมทางวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เรื่องกฎหมายวิชาชีพควบคุม ข้อบังคับการทำงานข้ามสาขาของสภาสถาปนิกฯ อันเนื่องมาจากบทเฉพาะกาล ข้อ 5 ของกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ปี 2549

Labels: ,


Monday, March 20, 2017

การนำเสนอวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 2 ของนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อ 19-20 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม รับเชิญเป็นกรรมการ ในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 2 ของนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Labels: ,


Thursday, March 16, 2017

รับเสด็จและถวายรายงานสมเด็จพระเทพ ผลงานจัดแสดงนิทรรศการ สตูดิโอภูมิสถาปัตย์สู่ชุมชนเพื่อศิลปวัฒนธรรม


อาจารย์ภาวิณี อินชมภู
ตัวแทนคณาจารย์และนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม รับเสด็จและถวายรายงานสมเด็จพระเทพ ผลงานจัดแสดงนิทรรศการของวิชา LA DSGN IV สตูดิโอภูมิสถาปัตย์สู่ชุมชนเพื่อศิลปวัฒนธรรม วัดเขาขี้เหล็ก จ.สระบุรี. (Human City) ขอขอบคุณคณาจารย์ประจำสตูดิโอทุกท่าน อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ผศ. สิรินทรา วัณโณ อ.อรอำไพ สารขุนทด และ วิทยากรพิเศษ อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี. อ. จักรพร สุวรรณนคร และนิสิตร่วมสตูทุกคน และขอขอบคุณพิเศษสำหรับทีมนิสิตจัดงานจุฬาวิชาการที่ประสานงานจัดการออกมาอย่างเรียบร้อยในการนำผลงานเผยแพร่ในครั้งนี้
Labels: , , ,


Sunday, March 12, 2017

นิสิตภาควิชา เข้ารอบร่วมแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor"

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 นางสาว เจนจิรา ลิมะวิรัชพงษ์ นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 ได้พัฒนาโครงงานที่นำเสนอในรายวิชา Creative And Critical Thinking โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ ผศ.ดร. รัชดา ธนาดิเรก เพื่อร่วมแข่งขันแนวความคิด "ผู้ว่าหน้าใหม่ The Governor" โดยผ่านเข้ารอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ ของภาคอิสาน ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ ( fahwonmai.tv ) โดยเลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา จ.หนองคาย โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม


ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 นางสาว วรลักษณ์ ช่อเจริญรัตน์  เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา จ.สงขลา โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมป้องกันน้ำท่วมชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ


เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 นางสาว ชนิกานต์ ตั้งจิตเทียนตรง  เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ 


เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2560 นาย อัครวิชญ์ นราวิริยะกุล  เลือกนำเสนอแนวคิดในการพัฒนากรุงเทพมหานคร กรณีตัวอย่าง ย่านชุมชนแออัดคลองเตย โดยใช้แนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 


ชมเทปบันทึกรายการได้ที่นี่ รอบแรก | รอบชิงชนะเลิศ 

Labels: , ,


Thursday, March 09, 2017

ทัศนศึกษาวิชา LA Con3 ที่ราชกรีฑาสโมสร (RBSC - Royal Bangkok Sport Club)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 อาจารย์ผู้สอนวิชา LA Tech/Con 3 โดย อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์, รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ และ อ. ประภัสร ติรณะรัต นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาในหัวข้อสนามกีฬา การบำรุงรักษาสนาม และระบบบำบัดน้ำ ณ ราชกรีฑาสโมสร (RBSC - Royal Bangkok Sport Club)

Labels: , ,


Tuesday, March 07, 2017

PRUKSA-CHULA : ARIST โครงการประกวดออกแบบสวนระเบียงอาคารชุดพักอาศัย

นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 กับการประกวด Design Built สวนระเบียงอาคารคอนโดพักอาศัย ในโครงการ "พฤกษา เรียลเอสเตท" จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ คืนกำไรสู่สังคม… 

ชมคลิป PRUKSA-CHULA : ARIST โครงการประกวดออกแบบสวนระเบียงอาคารชุดพักอาศัย

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?