Saturday, August 29, 2015

ร่วมประชุมทางวิชาชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ TALA

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 5 และ อ.ชญา ปัญญาสุข , รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมฟังการบรรยายสัมมนา + ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ "ภูมิสถาปนิก กับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน" จากวิทยากรชื่อดังของ ASA คุณอนุชา ตั้งศรีวิริยะกุล (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระฟ้าพลัสอาร์คิเต็ค จำกัด และอดีตเลขาธิการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์) และรับฟังเสวนาจากหลากหลายภูมิสถาปนิก ที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของสมาคมฯ เข้าไปทำงานจิตอาสา ในหลายๆ โครงการ ได้แก่

- คุณประสงค์จิต แก้วแดง (red landscape)
- คุณนำชัย แสนสุภา (shma)
- คุณกชกร วรอาคม (land process)
- ดร.วิภากร ธรรมวิมล (p landscape)

ที่ชั้น 11 Jusmin City Hotel จัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมอบหมายวิชา LA Prof Practice และกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพฯ

Labels: , ,


Friday, August 28, 2015

ทัศนศึกษาแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการ 14 KM Projectเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 รายวิชา 2504490 LA Design Studio IV นำนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 39 คนลงพื้นที่ทัศนศึกษา พื้นที่ 14 กม. แม่น้ำเจ้าพระยา นำโดย อ.ภาวิณี อินชมภู อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และ ผศ.สิรินทรา วัณโณ

Labels: , , , ,


Tuesday, August 25, 2015

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-13.00 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นตัวแทนภาควิชาฯ ร่วมฟังการบรรยายและงานเลี้ยง โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ Facutty of Architectural Technology, lnstitut Teknotogi Nasionat, Bandung, lndonesia ในหัวข้อ "Architectural and Urban Development towards ASEAN Community and Beyond" ในวาระครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย-อินโดนีเซีย ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย

Labels: , ,


Sunday, August 23, 2015

The Global Challenges University Alliance presents a Graduate Summer School Program on Green and Sustainable Cities

ระหว่างวันที่ 10-22 สิงหาคม 2558 อ.ภาวิณี อินชมภู และ ผศ.สิรินทรา วัณโณได้รับทุนเพิ่มพูนการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  The Global Challenges University Alliance presents a Graduate Summer School Program on Green and Sustainable Citiesthe Landscape Architecture Perspective on Global Urban Challenges ที่ Swedish University of Agricultural Sciences in Alnarp.

Labels: , , ,


Saturday, August 22, 2015

การบรรยายและสร้างเครือข่าย "ภาคีมหาวิทยาลัยคิดเพื่อแม่น้ำ 14 กม."

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 9:30-12.00 น.นิสิตภาควิชา ชั้นปีที่ 4 วิชา LA Design Studio ร่วมฟังการบรรยายและสร้างเครือข่าย River Lecture and Discussion เกี่ยวกับโครงการแลนด์มาร์คเจ้าพระยา 14 กม. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ เป็นผู้นำนิสิตร่วมประชุม รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุม จากนั้นนิสิตจะดำเนินการร่วมโครงการเครือข่าย The River Project 14 km. "ภาคีมหาวิทยาลัยคิดเพื่อแม่น้ำ 14 กม." และร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ "River's Reflections" // 10 มุมมองภูมิสถาปนิกชื่อดัง ต่อการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ ได้แก่

• ดร.พรธรรม ธรรมวิมล, ภูมิสถาปนิก กลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
• คุณปรีดาพนธ์ บัณฑิตยานนท์, บริษัท แลนด์สเคปอาร์คิเทค 49
• คุณธัชพล สุนทราจารย์, บริษัท ภูมิสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด
• คุณชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย, บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิ่ง จำกัด
• ผศ.ธิติพันธุ์ ตริตระการ, DUANGRIT BUNNAG ARCHITECT LIMITED (DBALP)
• คุณอรรถพร คบคงสันติ, บริษัท Trop : terrains + open space
• คุณวรรณพร สุวรรณไตรย์, Openbox Architects co., Ltd
• คุณประพันธ์ นภาวงศ์ดี, บริษัท ฉมา จำกัด
• คุณทศธเนศ ลือกิจนา, บริษัท XSiTE Design Studio.
• คุณรัชชุ สุระจรัส, บริษัท RAFA Design Office Co., Ltd.


Labels: , , , ,


Thursday, August 20, 2015

นิสิตได้รับมอบทุนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี และทุนผลการเรียนสูงสุด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู นิสิตใหม่ และนิสิตใหม่บัณฑิตศึกษา ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒธรรม และจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็นทุน 2 ประเภท จำนวน 4 ทุน และทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต แบ่งออกเป็นทุน 4 ประเภท จำนวน 41 ทุน โดยนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมได้ รับทุนดังนี้
ทุนระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนระดับปริญญาบัณฑิต
1. ทุนเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ให้บัณฑิตภาควิชา
ภูมิสถาปัตยกรรม ที่จบการศึกษาที่ได้คะแนนในวิชาด้านการออกแบบและด้านการก่อสร้างสูงที่สุด
โดยพิจารณาจากผลการเรียนในชั้นปี 4 และ 5 ได้แก่
- นางสาว กมลชนก ศรีเสาวนันท์
- นางสาว ณพนรา เกตุแก้วมณีรัตน์
2. นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ที่มีผลการเรียนสูงสุด ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
- นางสาว มณฑนา อริยาดิเรก
- นางสาว วรัชยา เจริญผล
- นางสาว ศุภิสรา กิจพิพิธ
- นางสาว ภาวิดา บัวเลิศ
*เพจข่าวสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊กhttps://www.facebook.com/archchulaofficial
*เพจข่าวสารกิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คลิ๊กhttps://www.facebook.com/pages/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/340974772766513?fref=ts

Labels: ,


Saturday, August 01, 2015

ดูงานการจัดการพื้นที่ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่


คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ สภาปฏิรูปแห่งชาติ  มีกำหนดการศึกษาดูงาน การจัดการพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558 โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ เลขาอนุกรรมาธิการฯ และคณะได้ดูงานการจัดการพื้นที่ชุมชนริมคลองแม่ข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฟังการบรรยายสรุป โดยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และร่วมเสวนา ในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลระบบนิเวศ ริมคลอง, ระบบการติดตามและบันทึกข้อมูล online ผ่านระบบเครือข่าย, โครงการการฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้กลับมาชีวิตอีกครั้ง ในโอกาสเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปี

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?