Tuesday, September 27, 2011

จัดแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Creative
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 การประกวดออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Creative โดยการจัดงานของกรมควบคุมมลพิษ ที่ศูนย์การค้า ESPLANADE รัตนาธิเบศร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและจัดแสดงผลงานนิทรรศการ ชื่อ "บันทึก : ขยะ : เดินทาง" ซึ่งออกแบบโดยนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ คือ นส.พัชรา คงสุผล นส.มิ่งขวัญ นันทวิสัย และ นส.วีระดา วงศ์ธนากรชัย ภายใต้การปรึกษาของ อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ซึ่งได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับโล่ห์รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสดมูลค่า 30,000 บาท

รายการต่างๆ ในงานมีตั้งแต่การแสดงดนตรีจากธรรมชาติ การกล่าวรายงานเรื่องการประกวดออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Creative พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร สัมภาษณ์ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และช่วงเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Labels: ,


Monday, September 26, 2011

• กรรมการตัดสิน การประกวดประติมากรรม จุฬา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554

รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ การประกวดประติมากรรม จุฬา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จุฬา ได้ดำเนินการกำหนดเกณฑ์การประกวด เกณฑ์การตัดสิน กรรมการผู้ตัดสิน เงินรางวัล กำหนดเวลา มาตรฐานงานที่ส่งและคุณสมบัติผู้ส่ง ในปีนี้กำหนดสถานที่ตั้งได้แก่ ลานข้างหอประชุมจุฬา และคณะกรรมการได้คัดเลือกตัดสินงานที่ได้รับรางวัลต่างๆเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมอบรางวัลในวันที่ 4 ตุลาคม 2554

Labels:


Sunday, September 25, 2011

• กรรมการร่างหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งคณะกรรมการ ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภูมิลักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีคณาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมร่วมเป็นกรรมการได้แก่ รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล ผศ. ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ และ ดร. ดนัย ทายตะคุ

Labels: , ,


Monday, September 19, 2011

ILAM visit : LA Education benchmarking


Dr Suhardi Maulan, Vice President Instititute of Landscape Architects Malaysia (ILAM) และ Dr Ismail Said, Committee(Commission by Ministry of Higher Education) เดินทางเยี่ยมชมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมประชุมในวาระ LA Education benchmarking กับภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 9.00 น. วันที่ 19 กันยายน 2554 ที่ห้องประชุมภาควิชาฯชั้น 6 เพื่อสนทนาถึงการเรียนการสอนของหลักสูตร B.LA, M.LA ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เกณฑ์การรับรองหลักสูตรของสภาสถาปนิก นโยบาย ASEAN Architect แนวทางหลักสูตรในอนาคต ฯลฯ โดยมีคณาจารย์ภาควิชาฯร่วมประชุมได้แก่

Labels: , , , , , , , ,


Friday, September 16, 2011

• วิทยากรบรรยาย การอบรมสัมมนา เรื่องการออกแบบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : น้ำพุร้อนธรรมชาติ ครั้งที่ 2 จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 15 -16 กันยายน

วิทยากรบรรยาย การอบรมสัมมนา เรื่องการออกแบบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : น้ำพุร้อนธรรมชาติ ครั้งที่ 2 จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 15 -16 กันยายน 2554

รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล เป็นวิทยากรบรรยายใน การอบรมสัมมนา เรื่องการออกแบบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : น้ำพุร้อนธรรมชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ การออกแบบและการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการใช้ต้นไม้ ผู้ร่วมการอบรมสัมมนา ได้แก่ เจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานเทศบาล องค์การบริหารส่วยตำบล อุทยานแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา จำนวนประมาณ 130 คน

Labels:


Thursday, September 15, 2011

แนะนำภาควิชาให้นักเรียน รร.มาแตร์เดอี วิทยาลัย


อาจารย์ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญให้บรรยายแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภ.สถ.บ. ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ณ ห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4 ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Labels:


CU:ADS 2011 - The 2nd Chulalongkorn University Architectural Design Symposium

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 คณาจารย์จากภาควิชาฯ ได้แก่ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์, รศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ, อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และ อ.สิรินทรา วรรณโณ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ CU:ADS 2011 - The 2nd Chulalongkorn University Architectural Design Symposium ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ

Labels: , , , ,


Sunday, September 11, 2011

ทัศนศึกษาบ้านก้ามปู


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 43 คน ทัศนศึกษา ณ บ้านก้ามปู ทรอปิคอลแกลเลอรี่ ในวิชา LA Plants โดยมีคุณสุรัตน์ วัณโณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่

Labels: ,


Friday, September 09, 2011

ทัศนศึกษาวิชา LA Studio IV


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส อาจารย์ภาวิณี อินชมภู อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 36 คน เข้าศึกษาพื้นที่เหมืองหินปูน บริษัทชลประทานซีเมนต์ โรงงานชะอำ และวนอุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชา LA Studio IV

Labels: , , ,


Thursday, September 08, 2011

• ทัศนศึกษา ครั้งที่ 3 ยี่สาร จ สมุทรสงคราม เมื่อ 8 กันยายน 2554

รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล อาจารย์ประจำวิชา และ รศ. กุลฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ ศูนย์นวัตกรรมเมือง นำนิสิตปริญญาโท ทัศนศึกษาครั้งที่ 3 และร่วมโครงการอนุรักษ์ชุมชนยี่สาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ระหว่าง 9.00- 20.00 น. วิชา Landscape Architectural Conservation ซึ่งเป็นวิชาเลือกระดับปริญญาโท มี ผศ. สิริอาภา ผู้นำชุมชนร่วมเป็นวิทยากร โดยนำศึกษาพื้นที่ ได้แก่ ภูมิทัศน์ธรรมชาติ คลองและป่าชายเลน ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชนเก่า บ้านเรือนไทยอายุกว่า 100 ปี การใช้ลานและพื้นที่ริมน้ำของชุมชน ทิวทัศน์ สังเกตการณ์กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ความต้องการของนักเรียนในการออกแบบปรับปรุงลานเอนกประสงค์ของโรงเรียน

Labels: ,


Tuesday, September 06, 2011

นิสิตทัศนศึกษาเดอะมอลล์บางแคเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 อาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตในวิชา Interior Landscape ไปทัศนศึกษาเรื่องการออกแบบภูมิทัศน์ภายในอาคารที่เดอะมอลล์บางแค

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?