Tuesday, August 30, 2011

ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ ร่วมเสวนาเรื่อง วิศวะ-สถาปนิกไทยจะไปอาเซียน....ต้องทำอย่างไร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) - International Institute for Trade and Development - ITD จัดงานสัมมนาเรื่อง วิศวะ-สถาปนิกไทยจะไปอาเซียน...ต้องทำอย่างไร โดย ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ร่วมเสวนา ในฐานะประธาน AAC - ASEAN Architect Council เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้อง กมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ โดยมี รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมฟังการเสวนา

Labels: , ,


Friday, August 26, 2011

อาจารย์ภาควิชาฯ ออกรายการวิทยุจุฬาฯเมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 54 อาจารย์ในภาควิชาฯ 3 ท่าน คือ รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ รศ.จามรี อาระยานิมิตกุล และ อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ไปอัดเทปเพื่อออกรายการวิทยุจุฬาฯ โดยเป็นการเสวนากันแบบพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิสถาปตยกรรม เช่น สีเขียวในเมือง... แก้มลิงในเมือง...เมืองน่าอยู่เพราะภูมิทัศน์ โดยรายการที่พูดคุยจะทยอยออกอากาศในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม

Labels: , ,


การประกวดนิทรรศการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Creative


ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรีที่ชนะเลิศการประกวดนิทรรศการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Creative ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ผลงานชื่อ "บันทึก : ขยะ : เดินทาง" ซึ่งออกแบบโดยนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ คือ นส.พัชรา คงสุผล นส.มิ่งขวัญ นันทวิสัย และ นส.วีระดา วงศ์ธนากรชัย ภายใต้การปรึกษาของ อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยจะได้รับโล่ห์รางวัล และเงินสดมูลค่า 30,000 บาท นอกจากนั้นยังได้โอกาสในการพัฒนาแบบเพื่อสร้างผลงานให้เป็นจริงและจัดแสดงในงานของกรมควบคุมมลพิษ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 54 ที่ศูนย์การค้า ESPLANADE รัตนาธิเบศร์

Labels: ,


Thursday, August 25, 2011

• วิทยากร การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จ. ลำปาง เมื่อ 24 สิงหาคม 2554


รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล ร่วมเป็นวิทยากรและร่วมการประชุมประชาชน จัดโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์วามรู้ (องค์กรมหาชน) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และเทศบาลเมืองลำปาง ในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เมืองลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2554 ระหว่าง 9.00 - 17.00 น. ณ ศาลากลางหลังเก่า ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากอาคารศาลากลางหลังเก่าเดิมที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วและบริเวณโดยรอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางการสื่อความหมายและจัดแสดง ประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนา นิทรรศการ การแสดงของกลุ่มนักเรียนในท้องถิ่น การนำเสนอขั้นตอน วิธีการทำงานและแนวคิดของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ร่วมการประชุมประชาชนได้แก่ นักวิชาการทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางและจากท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ข้าราชการ นักศึกษา นักเรียน จากอำเภอต่างๆ จำนวนประมาณ 150 คน

Labels:


Tuesday, August 23, 2011

IWUL 2011 - International Students Workshop in Bangkok

ภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม International Students Workshop : The International Workshop on Urban Landscape (IWUL 2011) หัวข้อ "Ecological function for Urban Redevelopment." โดยมีคณาจารย์ ภูมิสถาปนิก นิสิต นักศึกษา จาก 3 มหาวิทยาลัยใน 3 ประเทศได้แก่ University of Seoul, Ohio State University และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-29 สิงหาคม 2554 ลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และทัศนศึกษาเพื่อออกแบบพื้นที่ของ การรถไฟ บริเวณย่านพหลฯ รายละเอียดกิจกรรมโดยสังเขปดังต่อไปนี้

 • Day 1 Friday August 19, 2011 Arrival / Check in
 • Day 2 Saturday August 20, 2011
  9 am Opening ceremony
  Opening speech: Professor Dr. Bundit Chulasai , Dean.
  Workshop introduction : Associate Professor Dr. Ariya Aruninta
  IWUL 2010 and other precedents: Kanokwalee Suteethorn
  Evolution of Public parks in Thailand : Pavinee Inchompoo
  pm group introduction/group work
  Welcome Party
 • Day 3 Sunday August 21, 2011 Individual exploration
 • Day 4 Monday August 22, 2011 Field trip I Site visit : Chatujak Park, Rod fai park, Queen Sirikit Park,
  Lecture Jatujak Park Project: Chyrat Surajaras , RAFA Design Office Co., Ltd
 • Day 5 Tuesday August 23, 2011 Studio
  Lecture Urban Agriculture: Dr.Parwinder Grewal , Ohio State University
 • Day 6 Wednesday August 24, 2011 Studio
  Faculty meeting
 • Day 7 Thursday August 25, 2011 Studio
  Lecture IFLA APR awarded 2011 - The 4 thematic gardens in the Queen Sirikit Park: Namchai Saensupha , Shma Company Limited, Thailand
 • Day 8 Friday August 26, 2011 Studio
 • Day 9 Saturday August 27, 2011 Final Presentation
  Farewell Party
 • Day 10 Sunday August 28, 2011 Field trip / Individual exploration
 • Day 11 Monday August 29, 2011 Departure

  นิสิตที่ร่วมโครงการจากภาควิชาฯลงทะเบียนเรียนในวิชา LA Workshop (อาจารย์กนกวลี สุธีธร)

Labels: , , , , , ,


Tuesday, August 16, 2011

• ทัศนศึกษา ครั้งที่ 2 ยี่สาร จ สมุทรสงคราม เมื่อ 16 สิงหาคม 2554


รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล อาจารย์ประจำวิชา และ รศ. กุลฑลทิพย์ พานิชภักดิ์ ศูนย์นวัตกรรมเมือง นำนิสิตปริญญาโท ทัศนศึกษาครั้งที่ 2 และร่วมจัดทำโครงการอนุรักษ์ชุมชนยี่สาร เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 ระหว่าง 9.00- 19.00 น. วิชา Landscape Architectural Conservation ซึ่งเป็นวิชาเลือกระดับปริญญาโท มี ผศ. สิริอาภา ผู้นำชุมชนและ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียน วัดเขายี่สาร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยนำศึกษาพื้นที่ ได้แก่ วัดเขายี่สาร โรงเรียนวัดเขายี่สาร การแสดงหุ่นชักของนักเรียน หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง โรงเผาถ่าน ต้นไม้เก่าขนาดใหญ่ในชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์เขายี่สาร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา เสด็จมาเปิด

Labels: ,


Thursday, August 11, 2011

กิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษา-นิสิต-จิตอาสา

วันที่ 10  สิงหาคม 54  อาจารย์กนกวลี  สุธีธร นำนิสิตภูมิสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นนิสิตในที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 คน และนิสิตช้ันปีที่ 3 เป็นอาสาสมัคร ไปทัศนศึกษาอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา 'สวนเต็มซอย' ที่ชุมชนกะดีจีน ร่วมกับนิสิตจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง อาสาสมัคร และตัวแทนชุมชน โดยร่วมกันออกแบบที่ปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ และปลูกต้นไม้ในบริเวณต่างๆภายในชุมชน

Labels: ,


ทัศนศึกษาวิชา LA Apreciationวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2554 อ.กนกวลี สุธีธร และผศ. ยงยุทธ จรรยารักษ์ นำนิสิตวิชา LA Appreciation จำนวน 100 คน ทัศนศึกษาการวางผังภูมิทัศน์และออกแบบวัดเบญจมบพิตรราชวรวิหาร และวัดราชาธิวาสวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

Labels: ,


ทัศนศึกษาพรรณไม้ ณ ภาคตะวันออกวันที่ 9-11 สิงหาคม 2554 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 43 คน ทัศนศึกษาในวิชา LA Plants ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนในพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง

Labels: ,


• ทัศนศึกษา วิชา Landscape Conservation ที่ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam) และชุมชนท่าเตียน เมื่อ11 สิงหาคม 2554

รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล อาจารย์ประจำวิชา และ วิทยากร รณฤทธิ์ ธนโ
กเศศ นำนิสิตปริญญาโท ทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 วิชา Landscape Architectural Conservation ซึ่งเป็นวิชาเลือกระดับปริญญาโท เข้าฟังการบรรยาย เข้าชมการวางผัง การสื่อความหมาย การจัดแสดง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam) ท่าเตียน กรุงเทพ และสำรวจบริเวณโดยรอบ การปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลาดและชุมชนเก่า ท่าเตียน การจัดการการท่องเที่ยวในย่านอนุรักษ์

Labels: ,


กิจกรรม งาน "สวนเต็มซอย"

วันพฤหัส 11 สิงหาคม 2553 เวลา 10:00-17:00น. อาจารย์กนกวลี สุธีธร และนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับย่านกะดีจีน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถ​ัมภ์ และกลุ่มบิ๊กทรี (Big Trees) ร่วมกับนิสิตจิตอาสาและชาวชุม​ชน แต่งแต้มบรรยากาศของย่านให้สดใส​ด้วยสีเขียวของสวนรูปแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับพื้น​ที่สาธารณะขนาดเล็กของย่านกะดีจ​ีน ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปี​ 2554 สวนในซอยเหล่านี้ จะได้รับการดูแลโดยชุมชนเพื่อผล​ิดอกออกผลเป็นงานศิลปะที่ร่วมจั​ดแสดงในงาน “กะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3” ในช่วงเทศกาลลอยกระทงปลายปีนี้

Labels: ,


Wednesday, August 10, 2011

CAUP International Design Summer School 2011 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

CAUP International Design Summer School 2011

นิสิตภาควิชาฯ นางสาวรัถยา ตรีรัตน์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อให้ร่วม workshop : CAUP International Design Summer School 2011 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2554 โดย CAUP International Design Summer School 2011 เป็น workshop ของนิสิตนักศึกษาทางด้านผังเมืองและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับนานาชาติ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดย College of Architecture and Urban Planning (CAUP), Tongji University จนครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2554 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ มี theme หลักของงานคือ : “Redesign of Landscape in Post-EXPO Era” โดยเป็นงานออกแบบพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ที่เคยเป็น site งาน 2010 World Expo เดิม

Labels: ,


วิทยากรวิชา Intro Geog Settlement คณะอักษรศาสตร์

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายวิชา Intro Geog Settlement ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานเบื้องต้น ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ในหัวข้อ การตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 10 สิงงหาคม 2554 และ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้อง 501 ตึกมหาจักรีสิรินธร

Labels:


Monday, August 08, 2011

นิสิตจากภาควิชาฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 3 ใน 20 ทีม ดีไซน์ฮีโร่ ตอน ดีไซน์ปิ๊งส์ ชุมชนปิ๊งส์

ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายนามต่อไปนี้
จากผลการคัดเลือกเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมดีไซน์ฮีโร่ ตอน ดีไซน์ปิ๊งส์ ชุมชนปิ๊งส์ กับทีมพี่เลี้ยงจากart4d และนักออกแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 12 -14 สิงหาคม2554 ณ ห้องThe Style Auditorium ชั้น 3 อาคาร The Style by TOYOTA

ทั้งสามทีมส่งผลงานในวิชา LA SKD V เข้าร่วมประกวดออกแบบโครงการที่อยู่ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นโครงการเกี่ยวกับสิ่งใดก็ได้ในชุมชนที่สามารถนำการออกแบบเข้าไปสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยผลงานสุดท้ายที่ออกมาอยู่ในงบประมาณการดำเนินสร้างจริงจำนวน 100,000 บาท โดย อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อาจารย์ประจำวิชา และ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ที่ปรึกษา

Labels: , ,


Saturday, August 06, 2011

LA Workshop and Teleconference presentation


เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 เวลา 10.30-14.30 น. นิสิตวิชา LA Workshop โดย อ.กนกวลี สุธีธร ร่วมกิจกรรมนำเสนอรายงาน 4 หัวข้อภายใต้ Theme : “Asian Culture in Architecture and Environment” ในการประชุมผ่านระบบเครือข่ายของ สกอ. ที่ห้องประชุมวิจิตร ศรีสะอ้าน Teleconference 2011 โดยนำเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาที่ Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น หัวข้อที่บรรยายได้แก่

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ คณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ประสานงาน, ร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Labels: , , ,


Friday, August 05, 2011

• วิทยากรบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการอุทยานแห่งชาติ จัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพรรณพืช 1 - 5 สิงหาคม 2554

รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล เป็นวิทยากรบรรยายใน การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการอุทยานแห่งชาติ การวางผังบริเวณและการจัดการภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2554 โดยบรรยายในวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ในสองหัวข้อ ได้แก่
หัวข้อ : การจัดการภูมิทัศน์ และการใช้ต้นไม้
หัวข้อ : หลักการออกแบบวางผังบริเวณ
ผู้ร่วมการอบรมสัมมนา ได้แก่ หัวหน้า ผู้ช่วยหัวหน้าและ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ จากทั่วประทศ จำนวนประมาณ 140 คน

Tuesday, August 02, 2011

ผลงานวิชาการหัวข้อ Civic Space in the 19 th - early 20 th century Siam and British Burma

วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.นวณัฐ โอศิริ และ Dr.Elizabeth H.Moore จากมหาวิทยาลัยลอนดอน นำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ Civic Space in the 19 th - early 20 th century Siam and British Burma ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Comference on Thai Studies จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?