Saturday, May 28, 2011

กรรมการดำเนินงานโครงการจุฬารักษ์โลก 2554

รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ โครงการจุฬารักษ์โลก 2554 และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริเวณจัดกิจกรรม กำหนดตำแหน่งการปลูก ออกแบบ จัดทำแบบ ประมาณราคา การปลูกต้นไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสนับสนุน โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในการปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 บริเวณอาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ และบริเวณสำนักกีฬา บรรทัดทอง มีคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและเจ้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

Labels:


Friday, May 27, 2011

วิทยากรโครงการอบรม
เมื่อวันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคม 2554 อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ เป็นวิทยากร โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคคลกรภาครัฐ จัดโดยสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 หัวข้อ บ้านปลอดภัย สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

Labels:


Wednesday, May 25, 2011

Land Chula E-Learning Training


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 คุณธัญภา จิรธรรมธนากุล จนท.จาก Thai Cyber University, สกอ.มาแนะนำ/อบรม วิธีใช้ E-Learning บน http://www.thaicyberu.go.th/landchula ให้คณาจารย์ภาควิชาฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดทำ courseware แบบ e-learning กับวิชาที่เปิดสอนของภาคฯ ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ รศ.นิลุบล, รศ.จามรี, อ.ภาวดี, อ.ฉมาวงศ์, อ.กนกวลี, อ.สิรินทรา โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นผู้ประสานงาน

Labels: , , , , , ,


Saturday, May 14, 2011

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) 2/2554

การประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อ ครั้งที่ 2/2554 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม201 ชั้น2 สภาสถาปนิก โดย รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล (ตัวแทนสภาฯ) และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ (ตัวแทนสมาคมวิชาชีพ) เป็นคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมครั้งนี้

Labels: ,


อาจารย์ภาควิชาฯร่วมงานกับ INDA ใน วิชา Architectural Design V


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 -18.00 น. รศ. ดร.อริยา อรุณินท์ รับเชิญจาก อ. Nilay Mistry, RLA, ASLA ร่วมงานกับหลักสูตร INDA ในการตรวจพิจารณาแบบ Final วิชา INDA 2541412 ::: Architectural Design V ::: Final Project Studio "Performative Public Space: An Urban Landscape in 21st Century Bangkok." ที่ห้องนิทรรศการย่อย ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพ (BACC) โดย อ.กนกวลี สุธีธร ร่วมแสดงความคิดเห็นกับผลงานนิสิตในช่วงต้น

Labels: , ,


Thursday, May 12, 2011

ประชุมสัมมนาโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นวิทยากรในประชุมสัมมนาโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งของ โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรม จัดโดยสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดล้อมชุมชน ที่โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม (industrial buffer zone) ประเภทพื้นที่สีเขียว เพื่อการประยุกต์ใช้ในการป้องกันมลพิษ, แนวคิดการออกแบบ (design) พื้นที่กันชนอุตสาหกรรม และพรรณไม้ที่เหมาะสมเพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับการจัดทำพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม โดย


  1. นายวิจัย อัมราลิขิต สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

  2. พระครูประโชตธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดวังศิลาธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง (นักวิชาการท้องถิ่น)

  3. รศ. ดร. อริยา อรุณินท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  4. ผู้แทนเทศบาลนครระยอง

  5. ผู้แทนบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ดำเนินรายการ โดย นางธารี กาเมือง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และร่วมสัมมนาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม ประเภทพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่โครงการนำร่องในพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น บริเวณรอยต่อของพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง และชุมชนใกล้เคียงในตำบลบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน และตำบลตะพง กับพื้นที่ตั้งโครงการอุตสาหกรรมของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Labels:


Sunday, May 08, 2011

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มคุณภาพตำรา

เมื่อวันที่ 6-8 พ.ค.54 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ ได้เข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณภาพตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่จัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels:


ประชุมอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)

คณะกรรมการสภาสถาปนิกมีมติที่ประชุมครั้งที่9/2554 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD) ในการนี้ สภาสถาปนิกได้กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อ ครั้งที่ 1/2554 ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม201 ชั้น2 สภาสถาปนิก โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นคณะอนุกรรมการฯ (ตัวแทนสมาคมวิชาชีพ)ร่วมประชุมครั้งนี้

Labels:


Friday, May 06, 2011

กรรมการยกร่างหลักสูตร ภ.สถ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ, รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ อ.ชญา ปัญญาสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมประชุมกับ ดร.เอกชัย มหาเอก คณบดีคณะสถาปัตยกรรม และคณาจารย์จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ปีการศึกษา 2555) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30-17.00 น. ณ โรงแรม Kantary Hill จังหวัดเชียงใหม่

Labels: , ,


Tuesday, May 03, 2011

ทัศนศึกษา นครประวัติศาสตร์อยุธยา


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 เวลา 10.00-18.00 น. อาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3-4-5 ในวิชา INTRO CULTURAL LANDSCAPE จำนวน 11 คน เยี่ยมชมนครประวัติศาสตร์อยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญ ศึกษาสภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมของการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง พื้นที่เกาะเมืองอยุธยาที่มีแม่น้ำล้อมรอบ ความเป็นเมืองน้ำ โดยเริ่มจากการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์อยุธยาเพื่อชมนิทรรศการและหุ่นจำลองเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานและการใช้ชีวิต ชมโรงแรมยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพุทไธสวรรค์ ตัวอย่างของการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย จากนั้นชมโบราณสถานบริเวณวัดมหาธาตุและต่อด้วยวัดไชยวัฒนาราม

Labels: ,


Monday, May 02, 2011

Thai Academic Reference Database

>ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภาควิชา 2 ท่านที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติ 2011 IFLA-APR Congress : Hospitality Interact with Land ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลทางวิชาการ Thai Academic Reference Database ของ สกอ. ได้แก่
  • อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ บทความชื่อ A Green in blue, grey, and black: Application of green practices in water and wastewater management. [download full paper]
  • อ.วิลาสินี สุขสว่าง บทความชื่อ Visual quality analysis and assessment:method for landscape management planning in Thailand. [download full paper]

Labels: , ,


Department of Landscape Architecture, College of Environmental Design, Chinese Culture University

Prof Monica Kuo จาก Department of Landscape Architecture, College of Environmental Design, Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน นำทีมนักศึกษาภูมิสถาปัตยกรรม เยี่ยมชมภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.30-14.00 น. โดยเข้าพบหัวหน้าภาควิชา รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ เพื่อประสานความร่วมมือระดับนานาชาติด้านโครงการแลกเปลี่ยนฯ จากนั้น รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ นางสาวธิตินันท์ พฤกษาวัฒนชัย นิสิตเก่าจากภาควิชาฯซึ่งได้รับทุนการศึกษาจาก Chinese Culture University ไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท ร่วมนำทัวร์มหาวิทยาลัย และรับประทานอาหารกลางวันที่จัตุรัสจามจุรี

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?