Friday, April 29, 2011

วิทยากรโครงการอบรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 อ. ภาวดี ธนวิสุทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคคลากรภาครัฐ จัดโดยสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 หัวข้อ บ้านปลอดภัย สภาพแวดล้อมน่าอยู่ เวลา 9.00-12.00 น. ณศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มีผู้ร่วมอบรม 40 คน

Labels:


Tuesday, April 26, 2011

วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำและอ.ภาวดี ธนวิสทุธิ์ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการออกแบบและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2554 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จว.ฉะเชิงเทรา

Labels: ,


Saturday, April 23, 2011

เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ปช.) ประจำปี 2553

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้รับแจ้งจากสำนักราชเลขาธิการว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นสายสะพาย เฉพาะชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก(ปช.) ประจำปี 2553 จำนวน 3,737 ราย เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ในวโรกาสนี้ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์ช้างเผือก(ปช.)

Labels:


Friday, April 22, 2011

สัมมนาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2554 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฯจำนวน 15 ท่าน ร่วมการสัมมนาภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ จุดยืนและบทบาทของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมต่อวิชาชีพและสังคม” และ “การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และการจัดทำ CU-CQA” พร้อมทัศนศึกษาโครงการ resort ในพื้นที่ชะอำและหัวหิน ได้แก่ Springfield, Asara, Veranda, Intercontinental

Labels:


Saturday, April 09, 2011

Bangkokpost : A workshop teaches architecture students the importance of local context when working on landscape projects

บทความ "A workshop teaches architecture students the importance of local context when working on landscape projects." โดย Sirinya Wattanasukchai & Yingyong UnN-Anongrak จาก หนังสือพิมพ์ Bangkokpost คอลัมน์ Earth Alert ลงบทสัมภาษณ์อาจารย์ภาควิชาฯ (รศ.ดร.อริยา อรุณินท์และ อ.กนกวลี สุธีธร) และนิสิต (วนิดา หนุ่มสุข, วรารมย์ วรนาวิน) ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 เกี่ยวกับกิจกรรม 2011 IFLA APR Student Workshop ที่อัมพวา [อ่านข่าวเพิ่มเติมจาก Bangkokpost]

Labels: , , ,


Monday, April 04, 2011

SOLARE 2011 : The 1# IFLA APR Symposium on Landscape Architecture Education


ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2554 Institute of Landscape Architects Malaysia - ILAM เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมทางวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาค Asia Pacific - SOLARE 2011 : The 1# IFLA APR Symposium on Landscape Architecture Education ที่เมือง Putrajaya และ KL ประเทศมาเลเซีย โดยมีคณาจารย์ภาควิชาฯร่วมเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ ร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมอื่นๆดังนี้
  • รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ หัวหน้าภาควิชาฯ เสนอผลงานทางวิชาการหัวข้อ "Outcome-based Curriculum and Alteration in Landscape Architecture Lesson Plan." และร่วมทำ workshop กลุ่มที่ 1 เรื่อง Theoretical and Philosophical Approaches to Landscape Architecture Education in Asia.
  • รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล นำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ "The Collaboration of Landscape Education and Academic Services: Case Study of Chulalongkorn University, Thailand." และร่วมทำ workshop กลุ่มที่ 2 เรื่อง New Research and Innovation in Teaching and Learning Landscape Architecture.
  • อ.กนก เหวียนระวี อาจารย์อาวุโสของภาควิชาฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลงานของ workshop กลุ่มที่ 2 เรื่อง New Research and Innovation in Teaching and Learning Landscape Architecture.
  • รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ country report เกี่ยวกับ LA Education, นำเสนอผลงานทางวิชาการหัวข้อ "Social Landscape Architecture : The Integration of Social Research in Landscape Architecture Education." และร่วมทำ workshop กลุ่มที่ 4 เรื่อง Linking Landscape Architecture Education and Employers' Needs
  • รศ.นิลุบล และ รศ.ดร.อริยา ร่วมประชุม dinner meeting กับมหาวิทยาลัย Putra Malaysia (UPM) เพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือทางวิชาการกันต่อไป
  • รศ.ดร.อริยา ร่วมงาน Tree Planting Ceremony เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโอกาส World Landscape Architecture Month 2011 ที่ Putra Perdana Park
  • คณาจารย์ทุกท่านได้รับเชิญเป็นสักขีพยานร่วมงาน gala dinner : SOLARE 2011 Dinner | Malaysia Landscape Architecture Awards 2011 ที่ Ballroom, The Legend Hotel, KL.

Labels: , , , ,


การอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2554 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ อาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง และอาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ (Faculty Development for Tomorrow Teaching: FDT2): การอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่(บรรจุภายใน 5 ปี ยกเว้นผู้ที่เข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 1/2553) จัดขึ้นโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สานักงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมอมารี ออคิด พัทยา จังหวัดชลบุรี

Labels: , ,


Friday, April 01, 2011

วิทยากรเพื่อฝึกอบรมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำและอ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1/2554 โครงการฝึกอบรมและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อ ความสำคัญของภูมิสถาปัตยกรรมต่อพื้นที่ชุมชน/ ภูมิทัศน์ ต้นไม้ใหญ่ พื้นที่สีเขียว กับสุนทรียภาพที่ชุมชนต้องมี และการบริหารจัดการในงานภูมิสถาปัตยกรรม ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา รับการอบรม จำนวน 150 คน

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?