Tuesday, December 28, 2010

ทัศนศึกษาสวนลุมพินี


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 อาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 วิชา LA hort ทัศนศึกษาที่สวนลุมพินี โดยมีงานมอบหมาย เกี่ยวกับการวิเคราะห์การใช้งานและสุขภาพของต้นไม้ในส่วนต่างๆของสวนลุม ตลอดจนปัญหาจากการใช้งานต่อต้นไม้ และการดูแลรักษาต้นไม้

Labels:


Friday, December 24, 2010

ลงพื้นที่ศึกษางานวิจัย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 รศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ, อ.วิลาสินี สุขสว่าง, และ อ.ปารณ ชาตกุล ลงพื้นที่ศึกษางานวิจัย การกัดเซาะชายฝั่งกับโบราณสถาน ณ จังหวัด สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร

Labels: , ,


Wednesday, December 22, 2010

ประชุมโครงการ “มองจุฬาฯ เมื่อ 100 ปี : นานาทัศนะ”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย เชิญกลุ่มคณาจารย์กลุ่มหนึ่ง จำนวน 8 ท่านเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบคุยรับฟังความคิดเห็นเนื่องใน โครงการ “มองจุฬาฯ เมื่อ 100 ปี : นานาทัศนะ” โดยมีประเด็นคำถาม ในโอกาสที่จุฬาฯ จะครบ 100 ปีแห่งการสถาปนาในอีก 8 ปีข้างหน้า คิดว่าอยากเห็นจุฬาฯ เป็นอย่างไร เพื่อปรับใช้เป็นแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยในอนาคต

  • ด้านการศึกษา การเรียนการสอน บัณฑิต หลักสูตร ปริญญา
  • ด้านงานวิจัย ทุนวิจัย รางวัลวิจัย การใช้งานวิจัยในการตอบปัญหาประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและบริการ
  • ด้านสังคม จุฬาฯ กับสังคมเป็นอย่างไร
  • ด้านอื่นๆ เช่น กิจกรรรม ดนตรี กีฬา ฯลฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ในส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 ตึกจามจุรี 4 เวลา 11.30-14.00 น. วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553

Labels:


งานเลี้ยงปีใหม่คณาจารย์ภาควิชาฯ

เมื่อเย็น 18.30-22.00 น. วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 รศ. นิลุบล คล่องเวสสะ หัวหน้าภาควิชาฯเป็นเจ้าภาพเลี้ยงปีใหม่คณาจารย์ภาควิชาฯ อาจารย์พิเศษ และคณาจารย์อาวุโส ที่ห้องอาหาร Vie Wine & Grill อยู่บริเวณชั้น 11 โรงแรม Vie และมีพิธีมอบของขวัญปีใหม่แก่อาจารย์อาวุโส และอาจารย์พิเศษ ได้แก่ ศ.เดชา, อ.กี, ผศ.ดร.รุจิโรจน์, อ.ชญา, อ.ยศพลและแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ ที่ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

Labels: , ,


Friday, December 17, 2010

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย"ฯ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 นี้ ที่ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง ซึ่ง รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 17 ธค 53 ในส่วนยุทธศาสตร์การวิจัยของกลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาสถาปัตยกรรม)

Labels:


Wednesday, December 15, 2010

สำรวจต้นไม้ใหญ่บนเกาะสีชัง


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล และ อ.ปารณ ชาตกุล ร่วมกับคุณธราดล ทันด่วน สำรวจสุขภาพต้นไม้ใหญ่เบื้องต้นภายในพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

Labels: ,


Monday, December 13, 2010

ทัศนศึกษาสวนประติมากรรมและบ้านศิลปิน

วันที่10-12 ธันวาคม 2553  อาจารย์กนกวลี นำนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4  ทัศนศึกษาวัดปงสนุก จ.ลำปาง สวนประติมากรรม และDhamma Park ของอาจารย์อินสนธ์ วงศ์สาม ที่จ.ลำพูน โรงแรมราชมรรคาที่ออกแบบโดยอาจารย์องอาจ สาตรพันธุ์ โรงแรมยางคำวิลเลจ และบ้านสวนของอาจารย์จุลทัศน์ กิตติบุตร จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตได้เห็นความสัมพันธ์ของงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม และได้พูดคุยกับศิลปินแห่งชาติเพื่อศึกษาแรงบันดาลในงานศิลปะและการออกแบบ โดยการทัศนศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Application of Art to Landscape Architecture

Labels: ,


Wednesday, December 08, 2010

ทัศนศึกษา กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน


เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00-18.00 น. อาจารย์รณฤทธิ์ ธนโกเศศ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3-4-5 ในวิชา INTRO CULTURAL LANDSCAPE จำนวน 14 คน เยี่ยมชมพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญ เริ่มตั้งแต่มิวเซียมสยามหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ จากนั้นเดินชมภูมิทัศน์และองค์ประกอบต่างๆ ตามแนวคลองคูเมืองเดิม เช่น เขื่อน สะพาน ต้นไม้ กระบะต้นไม้ ทางเท้า ฯลฯ ตลอดจนลักษณะการใช้งานของกลุ่มคนต่างๆ ชมตึกแถวเก่า สุสานหลวงวัดราชบพิตร อนุสาวรีย์หมู แวะชิมไอศครีมที่แพร่งภูธร จากนั้นนั่งรถสามล้อไปสวนสันติชัยปราการหรือบริเวณป้อมพระสุเมรุ ศึกษาระบบนิเวศขนาดย่อมของต้นลำพู ต้นจาก และต้นอื่นๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?