Thursday, February 26, 2009

'Climate Change : Working with Water' Thai-Dutch Forum ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
รศ. อริยา อรุณินท์ ร่วมจัดงานและเข้าฟังการบรรยาย เนื่องในโอกาสที่ H.E. Mr. Tjaco T. van den Hout เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้สมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และให้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง 'Climate Change : Working with Water' โดยมีการฉาย DVD เกี่ยวกับ Delta Commission การบรรยายจากวิทยากรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ Mr. Cor Dijkgraaf Director of Urban Solution (Former IHS Director), วิทยากรจากประเทศไทย Dr. Thanawat Jaruphongsakul, Research Unit for disaster and land information studies, Department of Geology - Chulalongkorn University และ Dr. Seree Suprathit, Director of Natural research centre at Rangsit University มีสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าฯ และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านร่วมฟังการบรรยาย [ภาพบรรยากาศ]

Labels: ,


Tuesday, February 24, 2009

ทัศนศึกษาวิชา Horticulture


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
ผศ.ดร. อังสนา บุณโยภาส และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชา Horticulture ไปทัศนศึกษาที่สวนหลวง ร.9 และโครงการบ้านนันทวัน(ถนนอุทยาน)

Labels: ,


Friday, February 20, 2009

วิชา LA CON III ดูงานที่ Sports Club


อ.ฉมาวงศ์ และ อ.โกสิต พานิสิตชั้นปีที่ 3 ไปดูงานนอกสถานที่ วิชา LA CON III
ที่ราชกรีฑาสโมสร หรือที่รู้จักกันในนามว่า Royal Bangkok Sports Club
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 โดยการดูงานในครั้งนี้เน้นเรื่องของการออกแบบ
สนามกีฬา และ การบริหารจัดการน้ำเสียภายในโครงการ

Labels: ,


Thursday, February 19, 2009

German - Thai Lecture Series

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ผศ.ดร.อังสนา บุณโญภาส และ อ.สิรินทรา วัณโณ ได้จัดการบรรยายพิเศษทางภูมิสถาปัตยกรรม Landscape Architecture Lecture Series โดยมีวิทยากรร่วมไทย เยอรมันร่วมบรรยาย มีคณาจารย์และนิสิตผู้สนใจร่วมรับฟังการบรรยาย ที่ห้อง 211 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือทางวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเมือง” เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางวิชาการระหว่างภาควิชาและสถาบันการศึกษาในประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ภาคภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ กลุ่มนักวิจัยและคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาในประเทศเยอรมันนี จำนวน 10 คน ในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2552

ดูรูปเพิ่มเดิมได้ที่นี่

Labels: , ,


Monday, February 16, 2009

อ.ปารณ เข้าร่วมสัมมนาฮวงจุ้ย


อ.ปารณ ชาตกุล ได้เข้าร่วมสัมมนาฮวงจุ้ยกับภูมิสถาปัตย์ ที่หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 สืบเนื่องมาจาก ส่งสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels:


Friday, February 13, 2009

ร่วมโครงปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารมหาธีรราชานุสรณ์

อาจารย์ภาวดี ธนวิสุทธิ์ และ อาจารย์ภาวิณี อินชมภู ร่วมดำเนินการออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 9,319,835 บาท ปัจจุบันงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

Labels: ,


Thursday, February 12, 2009

ประชุมประเมินผลโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในเกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2552 ผศ.ดร. อังสนา บุณโยภาส และอาจารย์กนกวลี สุธีธร ได้เดินทางไปประชุมประเมินผลการดำเนินงาน โครงการแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเข้าพบผู้ว่าฯเพื่อรายงานผลการประชุมประเมินผลงานในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ โดยมีรศ.ดร. ศิริวรรณ รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Prof. Louise Mozingo และ Dr.David Dowell จากUniversity of California, Berkeley เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการทำงานด้วย

Labels: ,


Wednesday, February 11, 2009

กิจกรรมเพื่อสังคมและบันเทิง โดยอาจารย์ดนัย

อาจารย์ ดร.ดนัย ทายตะคุ ได้รับเชิญจาก สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ร่วมลงแข่งขันฟุตบอล asacup 2009 ในนามของ สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในฐานะผู้เชียวชาญ กองหลังผู้ไม่เกรงใจใคร (จอมโหด เตะขาด)

Labels:


อาจารย์ภาควิชาฯร่วมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก

รศ. อริยา อรุณินท์ ร่วมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก 2 หน่วยงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ คือ

  • ให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดทำผังเมือง ตามหนังสือเชิญ จากคณะทำงานด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล และคณะทำงานเฉพาะกิจส่งเสริมความสมานฉันท์ฯ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องขอเรียนเชิญร่วมหารือในเรื่องการจัดทำผังเมืองของประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อสภาที่ปรึกษาฯและคณะรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
  • ให้คำเสนอแนะ ในการร่วมเสวนา "เวทีระดมพลัง ระดมความคิด เพื่อฃีวิตพิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน" แก่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

Labels:


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ได้เชิญอาจารย์ประจำภาควิชาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในวิชา ภส.212 Landscape Theory and Concept ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ในภาคปีการศึกษา 2/2551

Labels: ,


Tuesday, February 10, 2009

ทริปวิชา forest/forestry


เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2552 
อ.ปารณ ชาตกุล และผศ.ดร. ดำรง พิพัฒน์วัฒนากุล วิทยากรรับเชิญประจำวิชา จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำนิสิตวิชา ป่าไม้และการป่าไม้ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาที่ สวนป่าลาดกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และธุรกิจการขุดไม้ล้อม

Labels:


Monday, February 09, 2009

นิสิตและอาจารย์ภาควิชาฯ ร่วม workshop ในงาน TALA Landscape 09


อ.ภาวินี อินชมพู ได้ติดตั้ง board ผลงานวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2550 เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ ในงาน TALA Landscape 09 ที่ลาน Central World และนำนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คนร่วมกิจกรรม workshop กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เมื่อบ่าย 13.00-18.00 น. วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 [ภาพบรรยากาศงานวันที่ 9 กพ.]

Labels: ,


Sunday, February 08, 2009

Prof Hu Jie เยี่ยมชมภาควิชาฯและเป็น keynote speaker งาน TALA Landscape09


[ดูภาพบรรยากาศ]

จากการที่ Prof Hu Jie จากมหาวิทยาลัย Beijing Tsinghua ผู้ออกแบบวนอุทยานโอลิมปิค (Beijing Olympic Forest park) ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น รศ.อริยา อรุณินท์ วิรัชกิจภาควิชาฯ ได้ประสานงานการเดินทางให้ Prof Hu Jie เยี่ยมชมภาควิชาฯ ร่วมรับประทานอาหารกับคณาจารย์ภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และเข้าชมสถานที่ต่างๆ ได้แก่ หุ่นละครเล็กที่นาฎยศาลา, พระบรมมหาราชวัง, วังสวนผักกาด, มิวเซียมสยาม, ตลาดนัดจตุจักร, สวนลุมพินีและสวนลุมไนท์บาซาร์ และดูแลประสานงานกับ TALA เนื่องในการที่ Prof Hu เป็น keynote speaker ในการบรรยายเรื่อง Olympic Forest Park ในงาน TALA Landscape 09 ที่ลานหน้า Central World

Labels: , , , , ,


Friday, February 06, 2009

ดูพื้นที่โครงการสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า


เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2552
รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล อ.กนก เหวียนระวี อ.ปารณ ชาตกุล พร้อมด้วยผุ้ช่วยโครงการ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่พร้อมประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบวางผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัย

Labels: , ,


Thursday, February 05, 2009

วันครบรอบวันก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งภาควิชาฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ทางภาควิชาฯได้มีกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสายตา โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 2, 3 , 4 และคณาจารย์เข้าร่วมสอนการบ้าน เล่นกีฬา และเลี้ยงอาหารน้องๆ ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แยกตึกชัย ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฏฯ เวลา 15.30 น. สอนการบ้านน้อง 17.00 น. ทำกิจกรรมนันทนาการ 18.00 น.เลี้ยงอาหารเย็น [ เว็บไซต์ : http://www.blind.or.th/home.html ]

Labels: , , ,


Monday, February 02, 2009

ทัศนศึกษาวิชา plant material2


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ในวิชา plant material2 ทัศนศึกษายังบ้านก้ามปู เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้

Labels: ,


TALA Students Design Competition : Rehabilitative Landscape

[รูปบรรยากาศ]

นิสิตภาควิชา 3 ทีม ได้รับรางวัลจาก TALA Students Design Competition : Rehabilitative Landscape(โครงการประกวดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่อนุรักษ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร) จัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจาก TCC Property Development Co., Ltd.

และร่วมรับรางวัลบนเวทีการเปิดงาน TALA Landscape 09 ที่ลาน Central World

Labels: , ,


Sunday, February 01, 2009

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ภาควิชาฯ โดย รศ. นิลุบล คล่องเวสสะ, อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ และ อ.กนกวลี สุธีธร ได้พานิสิตชั้นปีที่ 2,3,4 และนิสิตปริญญาโทที่สนใจ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม


Labels: , , ,


อ.ปารณ ออกอากาศวิทยุจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 อ.ปารณ ชาตกุล ได้รับเชิญไปบรรยายออกอากาศเรื่องงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร (Interior landscape) ณ สถานีวิทยุจุฬาฯ โดยจะออกอากาศในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 และ 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.30 น. คลื่น 101.5 MHz

Labels:


อ.ภาวิณี อ.สิรินทรา อ.ปารณ สำรวจเส้นทาง จ.เชียงราย


เนื่องจากงานบริการวิชาการ โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ เสนอกรมทางหลวงชนบท 
อ.ภาวิณี อินชมภู, อ.สิรินทรา วัณโณ, อ.ปารณ ชาตกุล และนายหลักเมือง แสวงผล ได้ทำการสำรวจและเก็บข้อมูลเส้นทางสาย ชร 3037 และ ชร5047 เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2552

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?