Friday, January 30, 2009

Studio Site Visit: หนองจอก


อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ และ อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พานิสิตปี 4 วิชา งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 ไปดู Site ที่หนองจอก เพื่อทำโครงการออกแบบชุมชนเมืองนิเวศ (โครงการสมมติ) โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในช่วงบ่ายของ วันอังคารที่ 27 มกราคม 2552

Labels: , ,


Thursday, January 29, 2009

Landscape Architecture Lecture Series II : Prof Dr Steffen Lehmann


ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้อง 116 ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษทางภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 (Landscape Architecture Lecture Series II) โดย Prof Dr Steffen Lehmann Director ของ UNESCO Chair in Sustainable Urban Development for Asia and Pacific Rim เรื่อง Green Urbanism มีนิสิตปริญญาตรี และโท อาจารย์ภาควิชาฯ และต่างภาคฯเข้าร่วมฟังประมาณ 40 คน หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารที่ sasa กับ รศ.จามรี, ผศ. ดร.พงศ์ศักดิ์, รศ.อริยา, อ.ดร.ดนัย, อ.กนกวลี และอ. ดร.พร วิรุฬรักษ์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในฐานะที่ Prof Dr Steffen เป็น Chair - School of Architecture and Built Environment, และผู้ก่อตั้ง Space Laboratory for Architectural Research and Design จาก University of New Castle
[ภาพบรรยากาศ]

Labels: , , , , , , , ,


Wednesday, January 28, 2009

การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

รศ. อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุม focus group (นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)ในการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในวันพุธที่ 28 ม.ค. 52 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

Labels:


Tuesday, January 27, 2009

อาจารย์ภาควิชาฯ เป็นกรรมการตัดสินแบบประกวดให้สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

ทางสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ได้จัดงาน TALA Landscape Expo ระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ที่ ลาน Central World ซึ่งมีงานตัดสินผลงานทางภูมิสถาปัตยกรรม 2 ระดับคือ การประกวดผลงานจากสำนักงานออกแบบฯ และการประกวดแบบ rehabilitative landscape : บางรัก ของนิสิตนักศึกษา ทางอาจารย์ภาควิชาฯได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินงานดังกล่าวคือ รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ หัวหน้าภาคฯเป็นกรรมการตัดสินแบบประกวดของนิสิตนักศึกษา, รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล และ ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ อดีตนายกสมาคมภูมิฯ เป็นกรรมการตัดสินผลงานจากสำนักงานออกแบบฯ ทั้งนี้ รศ.อริยา อรุณินท์ เป็นผู้อำนวยการการประกวดแบบทั้ง 2 งาน

Labels: , , ,


Thursday, January 22, 2009

Climate Game Change Conference @UN-ESCAP


รศ. อริยา อรุณินท์ และ อ. กนกวลี สุธีธร ร่วมประชุมนานาชาติ Climate Game Change Conference ที่ห้องประชุมองค์การสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre, UN-ESCAP) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552

Labels: , ,


Tuesday, January 20, 2009

SKD V : The 4-D Democracyวิชา LA Sketch Design V ชิ้นที่ 5 หัวข้อ The 4-D Democracy โดย รศ. อริยา อรุณินท์ วันที่ 19 มกราคม 2552 ได้กำหนดให้นิสิตไปทัศนศึกษาการจัดแสดงนิทรรศการ กรุงเทพ226 ที่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อความหมายกับพัฒนาการของการปกครองการเมืองและกรุงเทพฯ โดยใช้ศิลปะแขนงต่างๆ จากนั้นนิสิตได้นำเสนอ model ประติมากรรมที่สามารถสื่อความหมายเกี่ยวกับประชาธิปไตย ที่สามารถติดตั้งได้ในเมืองขนาดไม่เกิน 3ม.x3ม.x3ม


ผลงานได้รับคัดเลือกให้รางวัลจาก Mr Kanekiyo Norihiro จำนวน 2 ชิ้นได้แก่ผลงานของ ปรามธนี และโยธิน

Labels: , ,


Lecture Series in Landscape Arcitecture I : Mr Kanekiyo Norihiro

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 16.30 น. ทางภาควิชาฯได้จัดการบรรยาย Lecture Series in Landscape Arcitecture ครั้งที่ 1 โดย Mr Kanekiyo Norihiro จากสำนักงาน Takano Landscape and Planning ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ Millenium Forest มีนิสิตชั้นปีที่ 4,3,2 คณาจารย์และผู้สนใจรับฟังประมาณ 60 คน [ดูภาพได้ที่นี่]

Labels: , , ,


Saturday, January 17, 2009

ทัศนศึกษาวิชาวัสดุพืชพันธุ์2


เมื่อวันที่ 12-16 มกราคม 2552 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้พานิสิตชั้นปีที่2 ไปทัศนศึกษาในวิชาวัสดุพืชพันธุ์2 ณ จังหวัด ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ และจังหวัดตาก

Labels: ,


Friday, January 16, 2009

Regional Partners' Workshop of SIDA-AIT Research Cooperation in Planning Urban Research for Asia

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2552 รศ. อริยา อรุณินท์ เป็นตัวแทนกลุ่มวิจัยด้านเมืองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมกับ 9 มหาวิทยาลัย 2 สถาบันวิจัย และ 1 หน่วบงานรัฐ จาก 12 ประเทศในเอเซีย ใน Regional Partners' Workshop ของ SIDA-AIT Research Cooperation in Planning Urban Research for Asia ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมระดับนานาชาติ ภายใต้ทุน Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)

Labels: ,


โครงการศึกษาเส้นทางชมทิวทัศน์ ของสำนักทางหลวงชนบท

รศ. จามรี อ.กนกวลี และทีมผู้ช่วยวิจัยในโครงการศึกษาเส้นทางชมทิวทัศน์ ของสำนักทางหลวงชนบท เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจเส้นทางที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2552

Labels: ,


Monday, January 12, 2009

สัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม ในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัด


ศ.ดร.ตรึงใจด้วยศ.เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณะสมภพ วุฒิสมาชิก/ประธาน คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้เชิญ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม ในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัด" เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 เวลา 8.00-15.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 2 การนี้ รศ.อริยา อรุณินท์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ร่วมการสัมมนาครั้งนี้

Labels:


นาย กันต์ ศรีสวัสดิ์ จาก EDAW-HK บรรยายพิเศษที่ภาควิชาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 เวลา 16.30-18.00 น. นาย กันต์ ศรีสวัสดิ์ นิสิตเก่าภาควิชาฯซึ่งปัจจุบันเป็นภูมิสถาปนิกในบริษัท EDAW ฮ่องกง มาบรรยายพิเศษให้นิสิตและผู้สนใจรับฟัง เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในโครงการใหญ่ๆในต่างประเทศ trend และแนวคิดในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

Labels:


Saturday, January 10, 2009

อ.ปารณ รับเชิญเป็นผู้บรรยาย


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 อ.ปารณ ชาตกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Lighting in Interiorscape ให้นักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่4 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?